ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρευστότητα 3,3 δισ. ευρώ για τη στήριξη της αγοράς

Ρευστότητα 3,3 δισ. ευρώ για τη στήριξη της αγοράς

Νέα δάνεια 3,3 δισ. ευρώ θα διοχετευθούν στην αγορά τους προσεχείς μήνες μέσω των τραπεζών και των προγραμμάτων στήριξης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Πρόκειται για τον β΄ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, μέσω του οποίου θα δοθούν σε επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ανεξαρτήτως εάν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πάρει δάνειο και κατά τον α΄ κύκλο του Ταμείου. 

Αλλα 850 εκατ. ευρώ θα δοθούν μέσω της νέας φάσης του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, από το οποίο θα δανειοδοτηθούν αποκλειστικά νέες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει έως σήμερα προηγούμενη χρηματοδότηση. Τα αιτήματα που θα ικανοποιηθούν είναι από αυτά που είχαν ήδη υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ependyseis.gr στο πλαίσιο της αρχικής φάσης, αλλά η έγκρισή τους δεν είχε προχωρήσει, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι είχαν εξαντληθεί. Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση του προγράμματος, στο οποίο την πλειονότητα των κεφαλαίων, δηλαδή το 95%, θα εισφέρουν οι τράπεζες, έτσι ώστε να καλυφθούν αιτήματα για κεφάλαια κίνησης που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα έως σήμερα. Tο μέγιστο ύψος του δανείου που θα δοθεί διαμορφώνεται στις 500.000 ευρώ και η κρατική στήριξη αφορά την επιδότηση του επιτοκίου –δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8%– για δύο χρόνια.

Αντίθετα, στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, δίνεται η δυνατότητα αναχρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ακόμη και αν αυτές έχουν ήδη λάβει δάνειο στο πλαίσιο του α΄ κύκλου του προγράμματος. Ο προϋπολογισμός στον νέο κύκλο ανέρχεται σε 780 εκατ. ευρώ, τα οποία μαζί με τη μόχλευση των εμπορικών τραπεζών θα δώσουν στην αγορά δάνεια για κεφάλαια κίνησης ύψους 2,5 δισ. ευρώ με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Οι όροι των χορηγήσεων

Οι όροι χρηματοδότησης παραμένουν οι ίδιοι με αυτούς του α΄ κύκλου, αλλά, αναγνωρίζοντας τα στενά χρονικά περιθώρια που είχαν τεθεί για την εκταμίευση των χρημάτων έως το τέλος του χρόνου, το υπουργείο Ανάπτυξης, έπειτα από αίτημα που απηύθυνε στην Ε.Ε., πέτυχε την επέκταση του χρονοδιαγράμματος εκταμίευσης έως την 30ή Ιουνίου 2021. 

Βασική διαφορά του νέου κύκλου χρηματοδοτήσεων σε σχέση με τον προηγούμενο είναι ότι η κρατική εγγύηση των 780 εκατ. ευρώ θα επιμεριστεί κατά 700 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μοχλεύοντας δάνεια 2,1 δισ. ευρώ, ενώ στα 80 εκατ. ευρώ θα περιοριστεί η συμμετοχή των μεγάλων επιχειρήσεων, ποσό που μαζί με την τραπεζική μόχλευση θα δώσει δάνεια 320 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο ότι τα δάνεια κατά τον α΄ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ, το συνολικό ύψος των δανείων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις μέσω των δύο κύκλων θα φτάσει τα 6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τους όρους του β΄ κύκλου, στο πρόγραμμα δανειοδότησης με εγγύηση του Δημοσίου θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι 5ετής, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν περιόδου χάριτος. Το ύψος του ποσού του δανείου για κεφάλαια κίνησης που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες θα αντιστοιχεί:

• Είτε στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019.

• Είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το ίδιο έτος.

Το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί έπειτα από αξιολόγηση της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης είναι να μην θεωρούνται προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, εκτός και εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν από την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης. Ειδικά για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις –ανεξαρτήτως αν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019–, οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στον β΄ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι:

• Να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης. 

• Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

• Να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην τράπεζα.

• Να είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31η Δεκεμβρίου 2019.

• Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/17, δηλαδή να μην βαρύνονται με τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

• Να μην εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.