ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απόσχιση κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Intrakat

Απόσχιση κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Intrakat

Την απόσχιση του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία Fracasso Hellas προωθεί η Intrakat. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το διοικητικό συμβούλιο πριν από περίπου μία εβδομάδα και αποσκοπεί στη βελτίωση της οργανωτικής δομής του ομίλου. 

Στην έκθεσή της, η διοίκηση σημειώνει ότι η δραστηριότητα του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών κυμαίνεται μεταξύ 7% και 12% του ετήσιου κύκλου εργασιών του ομίλου Intrakat, ενώ με βάση την έκθεση αποτίμησης, η καθαρή αξία του ανέρχεται σε 13,19 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το διοικητικό συμβούλιο, στόχος της κίνησης αυτής είναι η μεγιστοποίηση των λειτουργικών μονάδων και η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, ενώ η απόσχιση δεν πρόκειται να επηρεάσει τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχείου του ομίλου, καθώς η εταιρεία που θα απορροφήσει τον κλάδο που θα αποσχιστεί είναι 100% θυγατρική και ενοποιείται πλήρως.

Ο κλάδος των μεταλλικών κατασκευών της Intrakat θεωρείται από τους πλέον ανταγωνιστικούς τομείς της εταιρείας, έχοντας κατασκευάσει πληθώρα έργων, τόσο εντός όσο κι εκτός Ελλάδας. 

Ο τομέας αυτός δραστηριοποιείται στην κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων κι εφαρμογών, προκατασκευασμένων οικισμών βιομηχανικής χρήσης, γραμμών μεταφοράς ενέργειας και στηθαίων ασφαλείας αυτοκινητοδρόμων. 

Με βάση το σχέδιο απόσχισης, από τα 13,19 εκατ. ευρώ της καθαρής αξίας του εισφερόμενου κλάδου, ποσό 10,86 εκατ. ευρώ αφορά αφορολόγητα αποθεματικά και θα αχθούν σε ειδικό λογαριασμό «Αφορολόγητα Αποθεματικά». Το υπόλοιπο ποσό των 2.322.604 ευρώ θα αποτελέσει προϊόν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Intrakat. 

Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της Fracasso, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 160.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 16.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστη, θα αυξηθεί κατά το ποσό των 2.323.610 ευρώ με την έκδοση 232.361 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης, που θα αναληφθούν από την εισφέρουσα εταιρεία.

Υπενθυμίζεται ότι πέραν του τομέα των μεταλλικών κατασκευών, που στο μέλλον θα υπάγεται στην Fracasso, ο όμιλος Intrakat δραστηριοποιείται σήμερα μέσω τριών επιμέρους κλάδων. 

Συγκεκριμένα, διαθέτει τομέα δημόσιων και ιδιωτικών έργων κατασκευών, τομέα ειδικών έργων, έργων ΣΔΙΤ και έργα παραχώρησης και τομέα περιβαλλοντικών έργων, που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασιας απορριμμάτων, βιολογικούς καθαρισμούς, αφαλατώσεις και διάφορα έργα περιβάλλοντος.