Περιορίζεται η αυτονομία των εργαζομένων
ΈΡΕΥΝΑ

Περιορίζεται η αυτονομία των εργαζομένων

1' 6" χρόνος ανάγνωσης

Η αυτονομία των εργαζομένων έχει ελαττωθεί όχι μόνον ως προς το ωράριο εργασίας τους αλλά και ως προς το περιεχόμενο αυτής της εργασίας, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των ερευνών των ετών 2019 και 2015 για την οργάνωση της εργασίας και τη ρύθμιση του χρόνου της από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Το 69,3% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η έναρξη και η λήξη του χρόνου εργασίας τους καθορίζονται από τον εργοδότη τους ή τον οργανισμό, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου το ωράριο καθορίζεται από σχετική νομοθεσία ή άλλους διοικητικούς περιορισμούς. Επίσης, για το 15,6% των εργαζομένων προκύπτει ανάγκη αλλαγής ωραρίου, λόγω απαιτήσεων της εργασίας, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ για ένα άλλο 17,7% αυτό συμβαίνει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το 39,4% των ερωτηθέντων χρειάστηκε να απασχοληθεί με θέματα εργασίας εκτός του κανονικού ωραρίου τους, κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Από τους εργαζομένους, πάνω από τους μισούς θεωρούν «μάλλον εύκολο» ή «πολύ εύκολο» να απουσιάσουν εκτάκτως από την εργασία τους για λίγες ώρες (58,4%) ή για λίγες ημέρες (59,3%), όταν υπάρχει οικογενειακός ή προσωπικός λόγος. Τέλος, το 47,8% των ερωτηθέντων εκτελεί τα καθήκοντά του υπό πίεση χρόνου «πάντοτε» ή «συχνά». Μεγαλύτερη πίεση χρόνου δηλώθηκε από τους εργαζομένους στον κλάδο της εστίασης και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (67,1%), τους χειριστές μηχανημάτων (61,4%) και τα ανώτερα στελέχη (56,7%).