ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική ενημερότητα 3μηνης διάρκειας

Φορολογική ενημερότητα 3μηνης διάρκειας

Τη δυνατότητα χορήγησης φορολογικής ενημερότητας για συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς. Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, ειδικά για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, είναι δυνατόν μια επιχείρηση να ζητεί ενημερότητα για συγκεκριμένη ημερομηνία σε προγενέστερο χρόνο και μέχρι τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης. Προϋπόθεση, όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, είναι η επιχείρηση που τη ζητεί να είναι ενήμερη και κατά τον χρόνο της υποβολής της αίτησης αυτής.

Η ενημερότητα χορηγείται από την εφορία έπειτα από σχετικό αίτημα, το οποίο μπορεί να υποβληθεί ταχυδρομικά ή με e-mail. Η ενημερότητα κοινοποιείται στη θυρίδα της επιχείρησης στο myTAXISnet και επέχει θέση πρωτοτύπου και η εγκυρότητα μπορεί να ελεγχθεί στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ. Η νέα αυτή διαδικασία θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 Ιανουαρίου του 2021.

Σήμερα η ενημερότητα χορηγείται μόνο για την ημέρα υποβολής της αίτησης, με ισχύ για το μέλλον. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα στην πράξη, όταν –για λόγους ανωτέρας βίας– δεν είναι εφικτό να ζητηθεί αλλά ούτε και να χορηγηθεί ενημερότητα για τη συγκεκριμένη ημέρα που χρειάζεται για τη συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Τα προβλήματα επιτάθηκαν, όπως τονίζεται στην απόφαση, με την πανδημία, με αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις να παρουσιάζουν αδυναμία συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

Σημειώνεται ότι στην ίδια απόφαση προβλέπεται ρητώς ότι όλες οι ενημερότητες που κοινοποιούνται στη θυρίδα του πολίτη στο myTAXISnet  επέχουν θέση πρωτοτύπου. Λύνεται έτσι ένα σημαντικό πρόβλημα άρνησης παραλαβής των αντιγράφων των ενημεροτήτων, παρά το γεγονός ότι έφεραν ψηφιακή υπογραφή.