ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πράσινο φως για τη διάσπαση της Τράπεζας Πειραιώς

Πράσινο φως για τη διάσπαση της Τράπεζας Πειραιώς

Στην επιτάχυνση της διαδικασίας μείωσης του στοκ των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 7 δισ. ευρώ θα συμβάλει ο μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς μέσω και της διαδικασίας απόσχισης της τραπεζικής δραστηριότητας (μοντέλο hive down). Αυτό επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στο πλαίσιο της χθεσινής έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, που ενέκρινε τη διάσπαση της τράπεζας και τη δημιουργία μιας holding εταιρείας στην οποία θα μεταφερθεί η ζημία από την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Η μεταφορά της ζημίας από την τιτλοποίηση στην εταιρεία holding επιτρέπει στην Τράπεζα Πειραιώς να υλοποιήσει τη συναλλαγή χωρίς να ενεργοποιηθεί ο όρος για αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιό της. Στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού, η Πειραιώς Financial Holdings θα διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν αφορούν την άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων και θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα.

Οπως δήλωσε ο κ. Μεγάλου, η τιτλοποίηση των 7 δισ. ευρώ θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων από το επίπεδο του 47% στο επίπεδο του 30%, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του ομίλου. 

H αποαναγνώριση των βαθιά ληξιπρόθεσμων και σε μεγάλο ποσοστό καταγγελμένων δανείων, σημείωσε ο κ. Μεγάλου, «θα επιτρέψει στη νέα τραπεζική εταιρεία να εξοικονομήσει όχι μόνον κεφάλαια, αλλά και ανθρώπινους και άλλους πόρους προκειμένου να τους στρέψει σε πιο αποδοτικές τραπεζικές δραστηριότητες, έπειτα από βαθμιαία αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου και ενίσχυση της ψηφιακής τραπεζικής λειτουργίας (digital banking) με υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και προϊόντων». Ταυτόχρονα, η κίνηση αυτή θα επιτρέψει τη σημαντική μείωση του ύψους προβλέψεων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και την αποδέσμευση κεφαλαίων που θα συνδράμουν στην περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της τράπεζας και στη διευκόλυνση χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.  

Οπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, η κίνηση θα εξυπηρετήσει τη μελλοντική έκδοση κεφαλαιακών τίτλων είτε βασικής κατηγορίας είτε της κατηγορίας Tier 2. Η βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και των προοπτικών της νέας τραπεζικής εταιρείας θα επιτρέψει τη σταδιακή ενίσχυση του βαθμού επενδυσιμότητας σε ενοποιημένο επίπεδο προς όφελος των κατόχων μετοχών και ομολόγων της σημερινής Τράπεζας Πειραιώς.