ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Εκσυγχρονισμός και ίδρυση ΜμΕ στην Πελοπόννησο

Εκσυγχρονισμός και ίδρυση ΜμΕ στην Πελοπόννησο

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώθηκε τροποποίηση της προκήρυξης της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού ΜμΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών», η οποία χρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η τροποποίηση αφορά την προσθήκη επιπλέον επιλέξιμων ΚΑΔ και την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων. Σήμερα, επ’ ευκαιρία της τροποποίησης, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης. 

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, από τη δράση θα ενισχυθούν ΜμΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σκοπός της είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, μέσω της βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και της χρήσης νέων/καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, και η αύξηση της απασχόλησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται σε 9.500.000 ευρώ, εκ των οποίων 5.500.000 ευρώ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και 4.000.000 ευρώ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis).

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμοι δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο αυτής της δράσης, είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο παράρτημα VΙΙ της πρόσκλησης.

Ειδικότερα, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες φορέων:

Κατηγορία Α: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις. 

Κατηγορία Β: Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Β.1 Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Β.2 Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν από την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Δικαίωμα υποβολής έχουν: α) Νομικά πρόσωπα ή β) φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις.

Οι κυριότερες προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι:

• Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και να πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες αποκλειστικά στα όριά της.

• Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης για τις υφιστάμενες και τις νέες επιχειρήσεις, και το αργότερο πριν από την πρώτη εκταμίευση για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.

• Να είναι ή να δεσμευθούν ότι θα λειτουργήσουν (υπό σύσταση) με την ιδιότητα της πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας επιχείρησης.

• Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία, ΙΚΕ, συνεταιρισμός, ΚοινΣΕπ του ν. 4430/2016 όπως ισχύει) και ατομικές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

• Δαπάνες για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού. 

• Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.

• Επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

• Διαφοροποίηση δραστηριότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

• Πιστοποίηση συστημάτων, σχεδιασμού, τυποποίησης.

• Απόκτηση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

• Ενισχύσεις καινοτομίας.

• Δαπάνες προσωπικού (μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Προϋπολογισμός

Τα όρια του επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε πρότασης κυμαίνονται από 10.000 ευρώ έως 330.000 ευρώ, ενώ η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 60% για τις επιλέξιμες δαπάνες και μέγιστο ποσό ενίσχυσης σε κάθε περίπτωση τις 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De minimis).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες. Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://www.eydpelop.gr/. Προτάσεις υποβάλλονται έως 8.2.2021.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.