ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικαιροποίηση στοιχείων για παραμονή στον νόμο Κατσέλη

Επικαιροποίηση στοιχείων για παραμονή στον νόμο Κατσέλη

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την επικαιροποίηση των εκκρεμών αιτήσεων του νόμου Κατσέλη, με βάση συγκεκριμένες προθεσμίες, η πρώτη εκ των οποίων λήγει στις 15 Ιανουαρίου. 

Η επικαιροποίηση αφορά την υποχρέωση από τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο, αλλά η υπόθεσή τους δεν έχει συζητηθεί, να υποβάλουν εκ νέου τα στοιχεία τους προκειμένου να παραμείνουν υπό την προστασία του νόμου.

Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή δεν φροντίσουν για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, θα χάσουν το δικαίωμα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους δικαστικά και θα τεθούν εκτός της προστασίας του νόμου Κατσέλη. Με τον τρόπο αυτό θα επιδιωχθεί η εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 40.000 και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αιτήσεις επικαιροποίησης που έχουν υποβληθεί είναι περίπου 1.000.

Η αίτηση προσδιορισμού θα πρέπει συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή όλων των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών σε συνδυασμό με τη συναίνεση του οφειλέτη για την άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η ειλικρίνεια των στοιχείων που επικαλείται. 

Η επικαιροποίηση των στοιχείων γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους και οι προθεσμίες για τις αιτήσεις επαναπροσδιορισμού είναι οι εξής:

α) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν μέχρι και τις 31.12.2014, από την 1.12.2020 έως και την 15.1.2021.

β) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1.1.2015 έως και 30.6.2015, από την 1.12.2020 έως και την 31.1.2021.

γ) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1.7.2015 έως και 31.12.2015, από την 1.12.2020 έως και την 15.2.2021.

δ) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1.1.2016 έως και 30.6.2016, από την 1.12.2020 έως και την 28.2.2021.

ε) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1.7.2016 έως και 31.12.2016, από την 1.12.2020 έως και την 15.3.2021.

στ) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1.1.2017 έως και 30.6.2017, από την 1.12.2020 έως και την 31.3.2021.

ζ) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1.7.2017 έως και 31.12.2017, από την 1.12.2020 έως και την 15.4.2021.

η) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1.1.2018 έως και 30.6.2018, από την 1.12.2020 έως και την 30.4.2021.

θ) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1.7.2018 έως και 31.12.2018, από την 1.12.2020 έως και την 15.5.2021.

ι) Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1.1.2019 και μετά, από την 1.12.2020 έως και την 31.5.2021.

κ) Για υποθέσεις οι οποίες ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου παραπέμπονται σε δικάσιμο μετά τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από 1.12.2020 έως και 30.6.2021. Μέσα στην ίδια προθεσμία κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις που ματαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου και επαναφέρονται με κλήση η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά τη 15η Ιουνίου 2021.

Η διαδικασία συζήτησης των υποθέσεων του νόμου θα πραγματοποιείται πλέον χωρίς την παρουσία μαρτύρων και των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους. Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ειρηνοδίκης, μετά τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας και εφόσον κρίνει απολύτως αναγκαία την εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή την παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε συγκεκριμένες προθεσμίες.