Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

2' 44" χρόνος ανάγνωσης

Πάνω από 2.500 υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, που βρίσκονται κοντά στο στάδιο της παραγραφής και παράλληλα συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής, μπαίνουν στο στόχαστρο των φορολογικών αρχών τη φετινή χρονιά.Συνολικά, σύμφωνα με το σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το 2021 θα γίνουν τουλάχιστον 25.500 έλεγχοι για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου. Τα 2/3 των ελέγχων θα αφορούν υποθέσεις που παραγράφονται άμεσα.Ειδικά σε ότι αφορά στις υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων λόγω κληρονομιάς, γονικής παροχής και δωρεάς, ο προγραμματισμός της ΑΑΔΕ κάνει λόγο για 2.500 ελέγχους, εστιασμένους σε περιπτώσεις που – εκτός της επικείμενης παραγραφής – συγκεντρώνουν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν “υψηλού ενδιαφέροντος” για πιθανή φοροδιαφυγή.Υπενθυμίζεται ότι για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν την 1-1-2015, το δικαίωμα του Δημοσίου για έλεγχο παραγράφεται μετά την πάροδο δέκα ετών σε περίπτωση υποβολής δήλωσης, ή 15 ετών αν δεν υποβλήθηκε δήλωση. Για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από την 1-1-2015, το δικαίωμα του Δημοσίου παραγράφεται κατά κανόνα εντός 5 ετών από το τέλος του έτους στο οποίο λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, το δικαίωμα του Δημοσίου είναι παραγραμμένο για όλες τις υποθέσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι την 31-12-1994.Σε ότι αφορά στα ύποπτα σημεία σε υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, το ενδιαφέρον των φορολογικών αρχών θα εστιαστεί στις προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο και στην τιμή τού ακινήτου. Για την απαλλαγή από την καταβολή φόρου γονικής παροχής, λόγω πρώτης κατοικίας, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

  • το τέκνο που ζητά την απαλλαγή, ο σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι καλύπτονται αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων είναι 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του δικαιούχου.
  • το ακίνητο να αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα και ολόκληρο.
  • η κατοικία ή το οικόπεδο να παραμείνει στην κυριότητα του τέκνου για μία τουλάχιστον πενταετία.
  • το αίτημα για την απαλλαγή να υποβληθεί με την εμπρόθεσμη δήλωση.
  • το τέκνο ή ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα αυτών να μην έχουν ήδη τύχει στο παρελθόν απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ή γονικής παροχής ή κληρονομιάς.

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα δοθεί στις περιπτώσεις που υπήρξε απαλλαγή από το φόρο κληρονομιάς ή γονικής παροχής, επειδή η τιμή του ακινήτου ήταν κάτω από το αφορολόγητο όριο.Υπενθυμίζεται ότι η απαλλαγή παρέχεται για αξία κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο, η οποία προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος. Επίσης, χορηγείται απαλλαγή για οικόπεδο αξίας μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο, προσαυξανόμενη κατά 10.000 € για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.

Πηγή: moneyreview.gr