ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εως τις 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για τη νέα επιστρεπτέα προκαταβολή

Ποιες επιχειρήσεις ενισχύονται, πού και ποια στοιχεία υποβάλλουν

Εως τις 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για τη νέα επιστρεπτέα προκαταβολή

Προθεσμία μέχρι τις 15 Ιανουαρίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν στον πέμπτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν το δεύτερο 15νθήμερο του μήνα, αφού προηγουμένως δηλώσουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τα στοιχεία των εσόδων, κυρίως του Δεκεμβρίου, τα οποία δεν έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οπως και στην προηγούμενη επιστρεπτέα, το 50% θα είναι επιχορήγηση, ενώ ως ελάχιστο ποσό ενίσχυσης ορίζονται τα 1.000 ευρώ.   

Για τη λήψη της ενίσχυσης θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ. Στη λίστα των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία και μπορούν να υποβάλουν αίτηση είναι:

α) Οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι οργανισμοί λιμένων.

β) Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως κωδικού αριθμού δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:

• Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020.

• Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

• Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

• Επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.

• Επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 31η Οκτωβρίου 2020.

Τα στοιχεία που πρέπει να συνυποβάλουν. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα myBusinessSupport τα στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020. 

Ειδικότερα: 

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν: τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019, το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.

Παράλληλα, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του Taxisnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως τη 15η Ιανουαρίου 2021. Σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με νέα απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων.