ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συμφωνία Intralot – ομολογιούχων για «κούρεμα» τουλάχιστον 113 εκατ.

Συμφωνία Intralot – ομολογιούχων για «κούρεμα» τουλάχιστον 113 εκατ.

Το πρώτο, σημαντικό βήμα στην πορεία προς τη δραστική απομόχλευση του ισολογισμού της πέτυχε η Intralot με την κατ’ αρχήν συμφωνία («σύμβαση δέσμευσης Lock-up») με ομολογιούχους της έκδοσης των 250 εκατομμυρίων που λήγει φέτος τον Σεπτέμβριο.

Η μία όψη του νομίσματος είναι πως, όταν τελικά υλοποιηθεί η συμφωνία αυτή, η Intralot θα μειώσει τον ομολογιακό δανεισμό της κατά τουλάχιστον 113 εκατ. (45 εκατ. από τα χρεόγραφα του 2021 και 68 εκατ. από τα χρεόγραφα του 2024) από 750 εκατ. σήμερα (250 που λήγουν φέτος συν το δεύτερο ομόλογο αξίας 500 εκατ. που λήγει το 2024).

Η άλλη όψη είναι πως το κόστος για την ελάφρυνση αυτή δεν είναι μικρό: αφενός, τα επιτόκια που καλείται να πληρώσει για το νέο ομόλογο αξίας 205 εκατ., με το οποίο θα αναχρηματοδοτήσει αυτό των 250 («κούρεμα» 45 εκατ. χρέους) που λήγει αργότερα φέτος, είναι υψηλά και περιλαμβάνουν, υπο προϋποθέσεις, και PIK (payment in kind) που ενδέχεται να μετατραπεί σε πρόσθετο χρέος.
Αφετέρου, αρχίζει να εκχωρείται ένα ποσοστό 18,7% σε κατόχους ομολογιών του 2024 αξίας 68 εκατ., που αντιστοιχούν και σε ισόποσο «κούρεμα» του ομολόγου των 500 εκατ. που μπορεί να φτάσει έως και το 49% των δραστηριοτήτων της στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις οποίες ο όμιλος έχει λειτουργικά κέρδη της τάξης των 50 εκατ. ευρώ ετησίως και φιλοδοξεί να τα αυξήσει σημαντικά λόγω του όψιμου ανοίγματος της εν λόγω πολύ μεγάλης αγοράς στο αθλητικό στοίχημα.

O ιδρυτής, βασικός μέτοχος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intralot Σωκράτης Κόκκαλης δηλώνει πως «η υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας Lock-up αποτελεί την επιτυχημένη έκβαση μιας ενδελεχούς διαδικασίας βελτιστοποίησης του ισολογισμού του ομίλου. Οι συναλλαγές θα βελτιώσουν σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωσή του, ενώ παράλληλα θα τεθούν οι βάσεις που θα στηρίξουν τη μελλοντική ανάπτυξη και θα πολλαπλασιάσουν την αξία που κατέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μακροπρόθεσμα».

Τι ακριβώς προβλέπει η συμφωνία; Η μείωση της μόχλευσης θα επιτευχθεί μέσω δύο συναλλαγών, που θα περιλαμβάνουν αμοιβαία εξαρτώμενες προτάσεις ανταλλαγής των ομολογιών του 2021 και του 2024. Η πρώτη συναλλαγή αφορά την ανταλλαγή των χρεογράφων του 2021 (250 εκατ.) με νέες υψηλής εξασφάλισης ομολογίες αξίας 205 εκατ. με λήξη το 2025 –με επιτόκιο 5,9% τον πρώτο και δεύτερο χρόνο, 7% τον τρίτο και 7,25% έπειτα, αλλά και δυνατότητα της Intralot να προχωρήσει σε κεφαλαιοποίηση τόκων, με επιτόκιο πληρωμής σε είδος (PIK) 8,75%, αντί για το πληρωτέο επιτόκιο σε κάθε περίοδο αποπληρωμής– και η δεύτερη συναλλαγή αφορά πρόταση στους ομολογιούχους του 2024 (500 εκατ.) να ανταλλάξουν τις ομολογίες τους με την απόκτηση ποσοστού μέχρι 49% στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας που θα συσταθεί και θα ελέγχει βασικά τη δραστηριότητα του ομίλου στις ΗΠΑ.

Ακόμη, προτείνεται να πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή ομολογιών του 2021 μέσω μιας πρότασης ανταλλαγής που θα απαιτεί τη συγκατάθεση των κατόχων των ομολογιών σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 90% αυτών. Στην περίπτωση μη επίτευξης του απαιτούμενου για την εφαρμογή της ανταλλαγής ποσοστού συγκατάθεσης 90%, η εταιρεία δηλώνει πως έχει εναλλακτικά σχέδια προκειμένου να προχωρήσει στην εφαρμογή της ανταλλαγής ομολογιών του 2021. Η ανταλλαγή ομολογιών του 2024 θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας πρότασης ανταλλαγής στους κατόχους των ομολογιών του 2024, με σκοπό να ανταλλάξουν τις υφιστάμενες ομολογίες τους με κοινές μετοχές της TopCo.

Με βάση την επίσημη χθεσινή ανακοίνωση της Intralot, η κατ’ αρχήν συμφωνία που έκλεισε έγινε με μια ad hoc ομάδα ομολογιούχων, η οποία κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 75% επί του συνόλου των ομολογιών του 2021 και μέρος αυτών των ομολογιούχων κατέχει επιπλέον ποσοστό άνω του 13% των ομολογιών του 2024. Είναι οι τελευταίοι αυτοί που συμφώνησαν ήδη να  λάβουν 18,7% των μετοχών της θυγατρικής που θα ελέγχει τις ΗΠΑ και οι οποίοι θα «σβήσουν» απαιτήσεις αξίας 68 εκατ. από τα 500 εκατ. του 2024.
Στόχος είναι τώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 75% των ομολογιούχων του 2021 να αυξηθεί στο 90% και, αυτονόητα, να αυξηθεί όσο περισσότερο γίνεται ο αριθμός των ομολογιούχων του 2024, από 13% σήμερα, που θα δεχθούν να λάβουν μετοχές της νέας θυγατρικής.