ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.: Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.: Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ)

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 237901000 που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου, αριθ. 86, Τ.Κ. 105 59 (στο εφεξής «Τράπεζα»), έχει συνάψει σύμβαση πώλησης και προτίθεται να προβεί σε μεταβίβαση απαιτήσεων με σκοπό την τιτλοποίηση απαιτήσεων κατ’ άρθρο 10 του Ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 157/25-06-2003) που απορρέουν από χαρτοφυλάκιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε μεγάλες, μικρομεσαίες, μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, η πλειονότητα των οποίων έχει καταγγελθεί από την Τράπεζα. Σε ασφάλεια των ως άνω απαιτήσεων υφίστανται εμπράγματες και λοιπές εξασφαλίσεις.

Ειδικότερα σημειώνεται ότι η πώληση και μεταβίβαση των απαιτήσεων πρόκειται να πραγματοποιηθεί προς την εταιρεία ειδικού σκοπού EAGLE ISSUER DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, που εδρεύει στo Δουβλίνο 2, Ιρλανδία, οδός Molesworth αρ. 32, (εφεξής «Αποκτώσα Εταιρεία») και η διαχείριση τους θα ανατεθεί από την Αποκτώσα Εταιρεία στην εταιρεία με την επωνυμία doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, με δ.τ. doValue Greece, με έδρα στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, T.K. 183 46) και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121602601000, τηλ. επικοινωνίας 2104847500 (εφεξής «Διαχειρίστρια Εταιρεία»), η οποία έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π.) του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει (Aπόφαση 220/1/13.03.2017 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων, δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ Β 880/16.03.2017). Η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου συνεπεία της ως άνω τιτλοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021.

 Εν όψει των ανωτέρω και για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης (δεδομένου ότι η Τράπεζα αφενός έχει ήδη αποστείλει σχετικές έγγραφες ενημερώσεις στα ενεχόμενα φυσικά πρόσωπα, ιδίως σε δανειολήπτες και εγγυητές, και αφετέρου έχει ήδη ενημερώσει τα υποκείμενα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της «Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»), η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα όπως ενδεικτικά, οφειλέτες/ συνοφειλέτες, εγγυητές, τρίτοι παρέχοντες εξασφαλίσεις, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, δικηγόροι τους ή μη, δικαστικοί επιμελητές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας για την είσπραξη της απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίροι νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μέτοχοι και πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων ή οντοτήτων, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπρόσωποι κλπ. ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, θα διαβιβασθούν συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης, στην Αποκτώσα Εταιρεία, που εδρεύει στο Δουβλίνο 2, Ιρλανδία, οδός Molesworth αρ. 32 και εν συνεχεία θα τύχουν επεξεργασίας για λογαριασμό και κατ’ εντολή αυτής, για το σκοπό της διαχείρισής τους από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία. Σημειώνεται ότι θα διαβιβασθούν μόνο τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα προς το σκοπό της μεταβίβασης και διαχείρισης των απαιτήσεων (ενδεικτικά αναφέρονται: δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας, αριθμός και στοιχεία δανειακής σύμβασης/δανειακού λογαριασμού, ποσό δανείου, τυχόν εξασφαλίσεις κ.λπ.).

Τα υποκείμενα των ως άνω δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) (α) αναφορικά με το σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης των απαιτήσεων απευθυνόμενα εγγράφως προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., μέσω του δικτύου καταστημάτων της ή προς το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (Εθνική Τράπεζα, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Αιόλου 93, 10551, Αθήνα, [email protected]), σημειώνεται δε ότι για την πληρέστερη ενημέρωσή τους μπορούν να ανατρέχουν στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εθνικής Τράπεζας, η οποία είναι διαθέσιμη στο Δίκτυο καταστημάτων, καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας (https://www.nbg.gr), (β) αναφορικά με το σκοπό της διαχείρισης των απαιτήσεων μετά την ολοκλήρωση της ως άνω μεταβίβασης, απευθυνόμενοι εγγράφως προς τη Διαχειρίστρια Εταιρεία με την επωνυμία doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με δ.τ. doValue Greece (Μοσχάτο Αττικής, οδός Κύπρου αρ. 27 και Αρχιμήδους, T.K. 183 46, [email protected]), σημειώνεται δε ότι για την πληρέστερη ενημέρωσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη Διαχειρίστρια Εταιρεία, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά το Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθώς και της Αποκτώσας Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dovaluegreece.gr/el/oroi/gdpr-prosopika-dedomena.