ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία: Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τη μεταβολή και περιορισμό των σχετικών σκοπών επεξεργασίας

Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Ανώνυμη Εταιρεία: Ενημέρωση για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τη μεταβολή και περιορισμό των σχετικών σκοπών επεξεργασίας

Τα όσα αναφέρονται στην παρούσα ενημέρωση καλύπτονται ήδη και από την Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό ιστότοπο της Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. (http://www.piraeusleases.gr/images/gdpr01.pdf). Ως εκ τούτου η παρούσα λαμβάνει χώρα εκ περισσού προς τον σκοπό της ακόμα καλύτερης ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Βασ. Σοφίας, αριθ. 1, Τ.Κ. 151 24, Γ.Ε.Μ.Η. 002428701000 (στο εξής η «Πειραιώς Leases») έχει συνάψει συμφωνία για την πώληση και μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων που απορρέουν από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης – εφεξής οι «Απαιτήσεις». Η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου θα ολοκληρωθεί δυνάμει Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης Ελληνικού Δικαίου, η οποία θα καταχωρηθεί στο αρμόδιο Ενεχυροφυλακείο σύμφωνα με τον Νόμο 4354/2015.

Ειδικότερα, οι Απαιτήσεις περιλαμβάνουν απαιτήσεις της Πειραιώς Leases κατά πελατών της που απορρέουν από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών ή ακινήτων, η κατοχή των οποίων είχε ανακτηθεί από την Πειραιώς Leases μέχρι και την 28-02-2019, συνεπεία προηγούμενης λύσης δια καταγγελίας της σύμβασης ή λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου αυτής και μη εξόφλησης των οφειλών. Λεπτομέρειες αναφορικά με τις συμβάσεις που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία μεταβιβαζόμενων απαιτήσεων υπάρχουν στον διαδικτυακό ιστότοπο www.piraeusleases.gr.

Εν όψει των ανωτέρω – και για σκοπούς έτι πληρέστερης ενημέρωσης (καθότι έχουμε ούτως ή άλλως ήδη ενημερώσει ως προς πιθανές διαβιβάσεις δεδομένων προς αυτήν την κατηγορία αποδεκτών) – ενημερώνουμε ότι η εταιρεία που αποκτά τις ως άνω αναφερόμενες Απαιτήσεις είναι η «Iris Hellas Investments Designated Activity Company», η οποία εδρεύει στο Δουβλίνο, επί της οδού Molesworth, αρ. 32 (εφεξής η «Αποκτώσα Εταιρεία»). Συνεπεία της ανωτέρω μεταβίβασης (η οποία αναμένεται να είναι το αργότερο μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου 2021), από την ημερομηνία μεταβίβασης, η Αποκτώσα Εταιρεία θα καταστεί δικαιούχος των πάσης φύσεως απαιτήσεων που απορρέουν από τις Απαιτήσεις που θα μεταβιβαστούν (περιλαμβανομένων και των παρεπόμενων απαιτήσεων, όπως είναι τυχόν εγγύηση) και εφεξής θα ασκεί όλα τα σχετικά δικαιώματα.

Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχομένων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών, περιλαμβανομένου του τρόπου καταβολής.

Κατ’ ακολουθία, η Πειραιώς Leases ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω Απαιτήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα, όπως είναι, ενδεικτικά, οφειλέτες / συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω, αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Συμβολαιογράφοι, εταίροι νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπρόσωποι, σχετικοί υπάλληλοι κ.λπ., καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατό να προβληθεί δικαίωμα της Πειραιώς Leases για την είσπραξη της Απαίτησης (π.χ. τρίτοι στα χέρια των οποίων δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού ή δικαιούχοι δικαιωμάτων επί των οποίων έχουν χορηγηθεί σχετικές εξασφαλίσεις), ότι τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στις ως άνω Απαιτήσεις ή σχετίζονται με αυτές (εφεξής τα «Διαβιβαζόμενα Προσωπικά Δεδομένα»), θα διαβιβασθούν για τον σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης των εν λόγω Απαιτήσεων, στην Αποκτώσα Εταιρεία. Τα ανωτέρω δεδομένα, μπορεί να αφορούν προσωπικά στοιχεία (στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, προσωπικής και περιουσιακής κατάστασης κλπ.), καθώς και περιουσιακά στοιχεία τηρούμενα στην Πειραιώς Leases ή / και κάθε άλλο στοιχείο του οποίου η διαβίβαση καθίσταται αναγκαία για τον σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης των απαιτήσεων καθώς και για τον σκοπό της εν γένει διαχείρισης των εν λόγω απαιτήσεων. Σημειωτέον, ότι η Αποκτώσα Εταιρεία – η οποία θα καταστεί ως προς τα Διαβιβαζόμενα Προσωπικά Δεδομένα υπεύθυνος επεξεργασίας – θα ενημερώσει αυτοτελώς τα αμέσως ενδιαφερόμενα υποκείμενα ως προς τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει μέσω σχετικής επιστολής καθώς και της Δήλωσης Απορρήτου της Αποκτώσας Εταιρείας, που θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.intrum.gr/el/customer/regulatory-framework/data-privacy/data-privacy-as-per-portfolio-owner/. Επίσης, η Πειραιώς Leases με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης θα πάψει πλέον να έχει τη διαχείριση των Απαιτήσεων και τα υποκείμενα θα ενημερωθούν από την Αποκτώσα Εταιρεία σχετικά με τη διαχείρισή τους.

Τονίζεται, εντούτοις, ότι η Πειραιώς Leases, δεν αποξενώνεται εντελώς από τα Διαβιβαζόμενα Προσωπικά Δεδομένα και ότι θα εξακολουθεί να επεξεργάζεται αυτά ή άλλα συναφή δεδομένα στο πλαίσιο άλλων σκοπών επεξεργασίας, οι οποίοι περιλαμβάνουν ιδίως τους εξής: διατήρηση αντιγράφων για σκοπούς συμμόρφωσης της Πειραιώς Leases με έννομες υποχρεώσεις της που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, ή για σκοπούς περαιτέρω εκτέλεσης της σύμβασης δια της οποίας μεταβιβάστηκαν οι Απαιτήσεις ή για επίλυση σχετικών διαφορών ή άλλους συναφείς με τα ανωτέρω σκοπούς και για την επίτευξη εννόμων συμφερόντων της Πειραιώς Leases.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι – όπως είναι αυτονόητο – εκείνα από τα Διαβιβαζόμενα Προσωπικά Δεδομένα που είναι αναγκαία για τη διατήρηση και την εκτέλεση άλλων, μη σχετιζόμενων με τις μεταβιβαζόμενες Απαιτήσεις, συναλλακτικών σχέσεων των υποκειμένων με την Πειραιώς Leases (π.χ. άλλες χρηματοδοτήσεις, πρόσθετες εξασφαλίσεις σε ακίνητο το οποίο σχετίζεται και με τις Απαιτήσεις κ.λπ.) θα συνεχίσουν να τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σχετικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις ενημερώσεις που έχουν ήδη τεθεί υπόψη.

Τα υποκείμενα των ως άνω δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

α) για το σκοπό πώλησης και μεταβίβασης των Απαιτήσεων (μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Απαιτήσεων) καθώς και για τους λοιπούς σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται εν προκειμένω, με σχετικό αίτημά τους προς την Πειραιώς Leases, ενώ για την πλήρη ενημέρωσή τους μπορούν να ανατρέχουν στην Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Πειραιώς Leases, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό ιστότοπο της Πειραιώς Leases (http://www.piraeusleases.gr/images/gdpr01.pdf) και

β) μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης για τον σκοπό της διαχείρισης των Απαιτήσεων, με σχετικό αίτημά τους προς την Αποκτώσα Εταιρεία.