ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέσπιση κανονισμού για την αξιοποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας

Θέσπιση κανονισμού για την αξιοποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας

Την κατάρτιση του κανονισμού για την εκμίσθωση, εκποίηση και εν γένει αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας της ολοκλήρωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Τι προβλέπει ο κανονισμός «περί εκμισθώσεως, εκποιήσεως και εν γένει αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής περιουσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»; Το κείμενο που υπογράφει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ορίζει ότι τα ακίνητα εκμισθώνονται μέσω δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, διαδικασία από την οποία εξαιρούνται όταν:

– Τα ετήσια έσοδα δεν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ.

– Εκμισθώνονται προς άλλα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς και εκκλησιαστικά ιδρύματα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς και επικουρούν το έργο εκκλησιαστικού νομικού προσώπου, για την ικανοποίηση των στεγαστικών ή λειτουργικών αναγκών τους.

– Η μισθωτική διάρκεια δεν υπερβαίνει τους εννέα μήνες.

– Η εκμίσθωση πραγματοποιείται για διάστημα μέχρι δύο ετών, έχοντας ως σκοπό την απόκτηση ή διατήρηση της νομής ακινήτου.

– Ο επαναληπτικός διαγωνισμός, που προκηρύσσεται με μείωση κατά 10% της τιμής εκκίνησης, αποβεί άγονος ή ασύμφορος.

Κατά τον κανονισμό είναι δυνατή η ενοικίαση για 99 χρόνια σε περιπτώσεις εκμετάλλευσης μεγάλου μεγέθους ακινήτων, ενώ η σύμπραξη δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελεί μία από τις μεθόδους υλοποίησης των παραχωρήσεων. Για επαγγελματικές μισθώσεις προβλέπεται ότι ο μισθωτής δύναται να αποτελεί προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενοικιαστής με ποσοστό 35%.

Σε κάθε περίπτωση, προτού προχωρήσει η διαδικασία της εκμίσθωσης απαιτείται η εκτίμηση της αγοραίας και μισθωτικής αξίας, ενώ το ζητούμενο μίσθωμα δεν δύναται να υπολείπεται της προσδιοριζόμενης μισθωτικής αξίας του ακινήτου.

Οσον αφορά την πώληση ακινήτων, πραγματοποιείται μέσω δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, εκτός εάν πραγματοποιείται προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία εκπληρώνουν κοινωφελείς και θρησκευτικούς σκοπούς. Ο κανονισμός προβλέπει και την αγορά ακινήτων, κατά βάση μέσω δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Εκκλησίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, τον περασμένο χειμώνα η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ολοκλήρωσε τη διαβούλευση για το έργο της διοικητικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης εκκλησιαστικών ακινήτων που τηρούνται στο υποσύστημα διαχείρισης εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας (ΔΕΑΠ) της Αρχιεπισκοπής. Στόχος είναι η προκήρυξη διαγωνισμού, προϋπολογισμού 2,34 εκατ. ευρώ, με αντικείμενο την πληρέστερη καταγραφή 11.300 ακινήτων από το σύνολο των 13.300 τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο ΔΕΑΠ. Απώτερος σκοπός της διαδικασίας βεβαίως είναι να αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εν λόγω ακινήτων, ορισμένα από τα οποία ενδέχεται να έχουν ακόμη και 100 διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Αυτή τη στιγμή, η βάση δεδομένων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών περιλαμβάνει 1,5 εκατ. (σαρωμένες) σελίδες, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχιστούν με συγκεκριμένες εγγραφές ακινήτων.