ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι εξαιρούνται από τους πλειστηριασμούς

Ποιοι εξαιρούνται από τους πλειστηριασμούς

Απελευθερώνονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων από την 1η Ιουνίου με βάση νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα κατατεθεί στη Βουλή τις προσεχείς ημέρες, εκτός εάν η εξέλιξη της πανδημίας φέρει ανατροπές. Με βάση πάντως τον σχεδιασμό, όσοι έχουν δάνειο με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία και εφόσον έχουν πληγεί από την πανδημία, δηλαδή έχουν χαρακτηριστεί «κορωνόπληκτοι», προστατεύονται έως τις 31 Μαΐου από το μέτρο του πλειστηριασμού καθώς και από κάθε άλλο μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης. Εφόσον είναι αντιμέτωποι με πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας τους, θα πρέπει να το δηλώσουν στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για να λάβουν αναστολή. 

Η απελευθέρωση των πλειστηριασμών από την 1η Ιουνίου για όλα τα ακίνητα, δηλαδή ακόμη και για αυτά που είναι πρώτη κατοικία, συμφωνήθηκε με τους θεσμούς ενόψει της έναρξης από την ίδια ημερομηνία του εξωδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση των οφειλών τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων με βάση τον νέο πτωχευτικό νόμο.  

Οπως προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, πληγέντες από την πανδημία, οι οποίοι δικαιούνται προστασία της πρώτης κατοικίας τους έως τις 31 Μαΐου, θεωρούνται:  

1) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, ή των οποίων ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

α) Για ποσά έως 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 10%. 

β) Για ποσά από 1.001 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%.

γ) Για ποσά μεγαλύτερα των 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%. Η επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται με βάση τις δηλώσεις των εργοδοτών τους στους φορείς κοινωνικής  ασφάλισης. 

2) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, ή των οποίων τα έσοδα του β΄ τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. 

3) Ανεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση.

4) Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα.

5) Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση με βάση τα τηρούμενα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης. 

6) Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον μηχανισμό «Συν-Εργασία», και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

Πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων, ο αιτών θα πρέπει σωρευτικά να πληροί και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) Η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

β) Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 18.000 ευρώ για τον σύζυγο ή συμβίο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη.

γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του συζύγου ή συμβίου του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. 

ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του συζύγου ή συμβίου και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.

στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Οπως αναφέρει η σχετική διάταξη, για να κριθεί η επιλεξιμότητα του φυσικού προσώπου, ως αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία, καθώς και ως αξία της λοιπής περιουσίας, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου. 

Στα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην αναστολή της παρούσας, η πλήρωση των κριτηρίων των προηγούμενων παραγράφων πιστοποιείται δυνάμει σχετικής βεβαίωσης κορωνόπληκτου, η οποία χορηγείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). 

Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται άδεια του φυσικού προσώπου – δικαιούχου προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος. 

Επίσης συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου για τον αιτούντα, τον σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας. 

Σε φυσικά πρόσωπα που είχαν υποβάλει αίτηση στο πλαίσιο του νόμου «Γέφυρα 1» και είχαν κριθεί επιλέξιμα, η βεβαίωση κορωνόπληκτου θα δίνεται άμεσα από την ψηφιακή πλατφόρμα.