ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αποζημίωση για τις αυξήσεις από target model

Αποζημίωση για τις αυξήσεις από target model

Ανοικτό το ενδεχόμενο για αναδρομική επιστροφή χρημάτων στους συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρισμού οι οποίοι επιβαρύνθηκαν από τις αυξημένες τιμές της αγοράς εξισορρόπησης με την εφαρμογή του target model, αίτημα που έχει υποβληθεί από μη καθετοποιημένους προμηθευτές, αφήνει η ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, η απόφαση, που εξέδωσε η αρμόδια αρχή για τα νέα μέτρα λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης και η οποία πρόκειται να εφαρμοστεί τρεις ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κάτι που αναμένεται άμεσα, καλεί τον ΑΔΜΗΕ να υπολογίσει για το χρονικό διάστημα από την εκκίνηση του traget model τις οικονομικές επιπτώσεις των βημάτων προσφορών από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην αγορά εξισορρόπησης και να αποστείλει στην Αρχή τα σχετικά στοιχεία μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.

Αναφέρει ότι κατέληξε στη συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, τα οποία αποβλέπουν στην αποκατάσταση των διαπιστωμένων ανεπαρκειών – στρεβλώσεων, που έχει διπλό στόχο: αφενός την κατά το δυνατόν ελάχιστη παρέμβαση ως προς τον καθορισμό των τιμών, ώστε να διατηρείται ουσιωδώς ελεύθερη η αγορά να λειτουργήσει, και αφετέρου την αποκατάσταση συνθηκών εύρυθμης λειτουργίας και ανταγωνισμού. Eιδικότερα, σύμφωνα με τη ΡΑΕ, τα μέτρα ενισχύουν το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εξισορρόπησης, αποθαρρύνοντας την εμφάνιση καταχρηστικών συμπεριφορών και αποτρέποντας την καταστρατήγηση των τυπικών κανόνων για την αποκόμιση οφέλους εις βάρος της οικονομικότητας του συστήματος, του υγιούς ανταγωνισμού, των λοιπών συμμετεχόντων και των καταναλωτών.

Μάλιστα τονίζει ότι η εφαρμογή των θεσπιζόμενων κανόνων εγκαίρως, δηλαδή πριν από την έναρξη των νέων αγορών (1.11.2020), εκτιμάται ότι θα είχε διασφαλίσει την εφαρμογή αυτής της πολυαναμενόμενης μεταρρύθμισης, χωρίς έντονες διακυμάνσεις. Και καταλήγει σημειώνοντας ότι, σε κάθε περίπτωση, θα διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες αποκατάστασης των συνθηκών ομαλής λειτουργίας της αγοράς, από την εκκίνησή της, ενώ θα διερευνήσει επίσης τυχόν αστοχίες του ΑΔΜΗΕ ή στρατηγικές των συμμετεχόντων που ενδέχεται να συνέτειναν στο πρόβλημα που εμφανίστηκε.

Στα μέτρα που αποφάσισε η ΡΑΕ περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η αναστολή υποβολής καθοδικών προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης με αρνητικές τιμές για περιορισμένο χρονικό διάστημα και πιο συγκεκριμένα μέχρι την άρση του κορεσμού του συστήματος της Πελοποννήσου, που θα επέλθει με τη θέση σε λειτουργία της νέας γραμμής μεταφοράς 400 kV Μεγαλόπολη – Πάτρα – Αχελώος. Επίσης, ορίζεται ότι στις προσφορές των παραγωγών, τόσο για ανοδική όσο και για καθοδική ενέργεια εξισορρόπησης, όλα τα βήματα θα πρέπει να είναι τεχνικά υλοποιήσιμα, καθώς θα πρέπει να συνάδουν με την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή της αντίστοιχης μονάδας.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των βιομηχανικών καταναλωτών στην αγορά εξισορρόπησης, η ΡΑΕ αναφέρει ότι η χώρα έχει δεσμευθεί στην Κομισιόν για την επιβολή στους βιομηχανικούς καταναλωτές, που επωφελούνται από τη διακοψιμότητα, της υποχρέωσης να συμμετέχουν στην αγορά εξισορρόπησης και ως εκ τούτου έκρινε αναγκαίο να εξεταστεί από τον ΑΔΜΗΕ ενδελεχώς η άμεση ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής.