Πρόγραμμα 5,5 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα 5,5 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία

3' 16" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / επιχειρηματική ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.500.000 εκατ. ευρώ: 60% μέχρι και 3.300.000 για τα επιχειρηματικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις και 40% μέχρι και 2.200.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσω στοχευμένων ενεργειών, για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους με εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική τους διαδικασία.
Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: αγροδιατροφή (μεταποίηση – αγροτικών προϊόντων/τρόφιμα, ποτά), γούνα – δερμάτινα προϊόντα, περιβάλλον (ενέργεια, εκτός από εταιρείες παραγωγής ενέργειας – μεταλλικές κατασκευές).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες προς ενίσχυση στη συγκεκριμένη δράση είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΠΔΜ και θα υλοποιήσουν τις ενέργειές τους αποκλειστικά στην ΠΔΜ, ανήκουν δε στις οι ακόλουθες κατηγορίες:
Υπό σύσταση: επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στη δράση και θα διαθέτουν επιλέξιμο/ους ΚΑΔ πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Νέες: επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1η/1/2018 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης διαθέτουν επιλέξιμο/ους ΚΑΔ. Εξαίρεση αποτελούν επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν μόνο τον/τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 και 41.20.20.02.

Υφιστάμενες: επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την 1η/1/2018 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

• Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

• Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η υποβολή μιας και μοναδικής αίτησης χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, ενώ για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος) δεν μπορεί συμμετάσχει σε παραπάνω από ένα επενδυτικό σχέδιο. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες συστεγαζόμενες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου προς ενίσχυση προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 70% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): αφορά εργασίες ανέγερσης, ανακαίνισης, διαμορφώσεων.

• Μηχανήματα – εξοπλισμός – λογισμικά (έως 100% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): αφορά μηχανήματα, εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης, μεικτής, πολλαπλής χρήσης έως 9 θέσεις), λογισμικό, ιστοσελίδα/e-shop.

• Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών (έως 5.000 ευρώ/πιστοποιητικό).

• Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (έως 4.000 ευρώ).

• Λειτουργικές δαπάνες με χρήση ρήτρας ευελιξίας (έως 10% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).

• Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, με χρήση ρήτρας ευελιξίας, (έως 40% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και 24.000 ευρώ, μέχρι 2 ΕΜΕ).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης (3/2/21).

Επιλέξιμος προϋπολογισμός – ποσοστό ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος προς ενίσχυση προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 15.000 έως 280.000 ευρώ, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι 70% για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων.
Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης (επιλέξιμοι ΚΑΔ, προϋποθέσεις συμμετοχής κ.λπ.) μπορούν να αναζητηθούν, στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/2MFep6A.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 31/3/2021.
  
* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή