ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ λόγω μείωσης εισοδήματος

Έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ λόγω μείωσης εισοδήματος

Μειωμένος θα είναι ο λογαριασμός του φετινού ΕΝΦΙΑ για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων συνεπεία της συντριπτικής συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους το 2020. Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης ακόμα και άνεργοι, είδαν τα εισοδήματά τους το προηγούμενο έτος να περιορίζονται δραστικά, καλύπτοντας έτσι τα εισοδηματικά όρια που προβλέπει η νομοθεσία για τη χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη στατιστική επεξεργασία των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ του έτους 2020, πέρυσι απαλλάχθηκαν από το 50% ή ακόμη και από το σύνολο του ΕΝΦΙΑ που αναλογούσε στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους 1.220.476 φυσικά πρόσωπα. Φέτος, ο αριθμός των φορολογουμένων που θα είναι δικαιούχοι μειώσεων 50% ή ακόμη και κατά 100% στον ΕΝΦΙΑ θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος, και με πρόχειρους υπολογισμούς μπορεί να προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες περίπου 300.000 φυσικά πρόσωπα, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, είδαν τα εισοδήματά τους να περιορίζονται.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για να χορηγηθεί έκπτωση 50% ή πλήρης στον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει:

1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από τον νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Αν οι σύζυγοι υποβάλουν χωριστή δήλωση, λαμβάνεται ο μεγαλύτερος αριθμός τέκνων που έχει δηλωθεί σε μία εκ των δύο δηλώσεων.

2. Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω. Αυτή χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Παραδείγματα

Μισθωτός έγγαμος με δύο ανήλικα τέκνα και ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα 21.000 ευρώ το 2019. Κατέβαλε κανονικά τον ΕΝΦΙΑ του 2020 καθώς το ετήσιο εισόδημά του για το 2019 ήταν υψηλότερο από το εισοδηματικό όριο των 12.000 ευρώ, το οποίο προβλέπεται για την απαλλαγή ενός έγγαμου φορολογούμενου με 2 παιδιά από το 50% του ΕΝΦΙΑ. Το κρίσιμο έτος (2020) λόγω αναστολής της λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, η σύμβαση εργασίας του ανεστάλη με αποτέλεσμα να ζει με την αποζημίωση ειδικού σκοπού, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά του μειώθηκε στα 10.500 ευρώ. Εξαιτίας της αρνητικής αυτής εξέλιξης το εισόδημα αυτό υποχώρησε κάτω από το εισοδηματικό όριο των 12.000 ευρώ, το οποίο ισχύει για τη χορήγηση απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ σε έγγαμο φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα. Ο εν λόγω φορολογούμενος φέτος, με βάση τη φορολογική δήλωση που θα υποβάλει για το 2020, είναι δικαιούχος απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στην ακίνητη περιουσία του.