Συνέργειες έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Συνέργειες έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής

3' 26" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώθηκε τροποποίηση και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση «Συνέργειες έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σήμερα, με αφορμή την παράταση, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση έχει στόχο την:

1. Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

2. Αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού.

3. Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων στους θεματικούς τομείς πολιτισμός – τουρισμός – πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, αγροδιατροφή και περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την οικονομία της Περιφέρειας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, ανέρχεται σε 9.000.000 ευρώ, η οποία κατανέμεται ανά θεματικό τομέα ως ακολούθως:

• Πολιτισμός – τουρισμός – πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες: 3.000.000 ευρώ.
• Αγροδιατροφή: 3.000.000 ευρώ.
• Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη: 3.000.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και το μέγεθός της, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής και θα πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες εντός αυτής.

Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων: Κάθε οντότητα, όπως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα – ινστιτούτα, τεχνολογικοί φορείς και ερευνητικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης, ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

Λοιποί φορείς: α) Δημόσιες υπηρεσίες, που ανήκουν στην κεντρική διοίκηση, β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, δημόσια νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη κ.ά.), γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με νόμο ή Π.Δ. και επιχορηγούνται από το κράτος, δ) κοινωφελή ιδρύματα που διέπονται από τον ν. 4182/201.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από σύμπραξη υφιστάμενων επιχειρήσεων και οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Επιπλέον, στη σύμπραξη μπορεί να συμμετέχει μία ή περισσότερες οντότητες που ανήκουν στους «λοιπούς φορείς» και αντιμετωπίζονται ως «οργανισμοί έρευνας» ή ως «επιχειρήσεις».

Επισημαίνεται ότι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, για να είναι επιλέξιμοι, πρέπει να λειτουργoύν νομίμως στην Περιφέρεια Αττικής κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Δραστηριότητες

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του Καν. ΕΕ 651/2014) οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας. Σε αυτήν την κατηγορία επιλέξιμες είναι δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις και γήπεδα, δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας. Επίσης, επιλέξιμες είναι έμμεσες δαπάνες σε ποσοστό 25%: δαπάνες μετακίνησης, δημοσιότητας, αναλωσίμων, ορκωτού λογιστή, προσαρμογών για άτομα με αναπηρία και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

2. Δραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του Καν. ΕΕ 651/2014) για ΜΜΕ και για οργανισμούς έρευνας. Σε αυτήν την κατηγορία επιλέξιμες είναι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού, δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας.

3. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του Καν. ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας υποβολής της πρότασης.

Ποσοστά ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε αίτησης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ και η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα υπερβαίνει τους 18 μήνες. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis.

Το ποσοστό ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δραστηριότητας και δαπάνης, από 25% έως 80%, ενώ για τους οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων ανέρχεται στο 100%.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: https://www.pepattikis.gr/.
Προτάσεις υποβάλλονται έως 5.3.2021.
 
* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή