ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση έργων του «Εξοικονομώ» από τη Eurobank

Χρηματοδότηση έργων του «Εξοικονομώ» από τη Eurobank

Ενα νέο προϊόν, το «Bridge Financing Εξοικονομώ», μέσω του οποίου οι προμηθευτές – ανάδοχοι που αναλαμβάνουν και υλοποιούν έργα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουν τη δυνατότητα να «προχρηματοδοτηθούν» έναντι των παραγγελιών ή των εργασιών που αναλαμβάνουν, ανακοίνωσε η Eurobank. 

Ειδικότερα, μέσω της δυνατότητας χρηματοδότησης που παρέχεται για κεφάλαιο κίνησης, οι επιχειρήσεις θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πολύτιμο εργαλείο χρηματοδότησης, το πρόγραμμα «Bridge Financing Εξοικονομώ», που θα καλύπτει ανάγκες τους καθ’ όλη τη διάρκεια κατά την οποία το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» θα είναι ενεργό, εξασφαλίζοντας βραχυπρόθεσμη ρευστότητα, με βασικά πλεονεκτήματα:

• Τη χρηματοδότηση με τη μορφή πιστωτικού ορίου για την κάλυψη επαναλαμβανόμενων αναγκών σε βάθος χρόνου και για όσο θα είναι ενεργό το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης χορήγησης πιστωτικού ορίου σε κάθε νέο κύκλο του προγράμματος. Σημειώνεται ότι το μέγιστο ποσό εκάστοτε χορήγησης θα ανέρχεται στο 80% του ποσού της επιχορήγησης κάθε υποβληθέντος προς χρηματοδότηση έργου.

• Την προνομιακή τιμολόγηση.

• Τη χρηματοδότηση των υπαχθέντων έργων που θα αναλάβει ο προμηθευτής – ανάδοχος, ανεξαρτήτως εάν ο τελικός ωφελούμενος του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» θα κάνει χρήση δανείου ή όχι.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος προμηθευτής – ανάδοχος στο εργαλείο χρηματοδότησης της Eurobank είναι:

• Τα έργα που υποβάλλει για χορήγηση να έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

• Οι ωφελούμενοι των έργων να έχουν δηλώσει στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» (https://exoikonomo2020.gov.gr) ως τράπεζα συνεργασίας τη Eurobank και ως λογαριασμό πίστωσης των καταβολών στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος συγκεκριμένο λογαριασμό του προμηθευτή – αναδόχου στη Eurobank.

• Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος κάνει χρήση δανείου για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου της ιδιωτικής του συμμετοχής, το δάνειο να έχει ληφθεί από τη Eurobank.

Με τη δημιουργία του νέου αυτού εργαλείου χρηματοδότησης, η Eurobank υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, προκειμένου οι τελευταίες να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», το οποίο διανύει ήδη τον νέο του κύκλο με ισχυρή ζήτηση. Με τον τρόπο αυτό, η Eurobank στηρίζει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα σε μια δύσκολη συγκυρία.