ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επενδυτικές ευκαιρίες για Παγκόσμιους Επενδυτές

ependytikes-eykairies-gia-pagkosmioys-ependytes

Αύξηση ΑΞΕ (Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) στον Ασφαλιστικό Τομέα

Η Κυβέρνηση πρότεινε να τροποποιήσει τον Νόμο περί Ασφαλίσεων, του 1938 για να αυξήσει το επιτρεπόμενο όριο ΑΞΕ από 49% σε 74% και να επιτρέψει την ξένη ιδιοκτησία και τον έλεγχο με εγγυήσεις.

Λιμάνια & Ναυτιλία

ependytikes-eykairies-gia-pagkosmioys-ependytes0

 • Η διαχείριση των επιχειρησιακών υπηρεσιών 7 έργων αξίας άνω των 274,29 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ που σχετίζονται με τα μεγάλα λιμάνια με Σύμπραξη  Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα θα προσφερθεί το 2021-22.
 • Η Ινδία έχει θεσπίσει τον Νόμο Περί Ανακύκλωσης Πλοίων, το 2019 και προσχώρησε στη Διεθνή Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ. Περισσότερες προσπάθειες θα καταβληθούν ώστε να φέρουν περισσότερα πλοία στην Ινδία από την Ευρώπη και την Ιαπωνία.
 • Στόχος να διπλασιαστεί η Ικανότητα Ανακύκλωσης από 4,5 εκατομμύρια LDT (LightDisplacementTonne) σε 9 εκατομμύρια LDT έως το 2024.

Πρόταση ενός χάρτη επενδυτών ως δικαίωμα όλων των χρηματοπιστωτικών επενδυτών σε όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Αποεπένδυση και Στρατηγική Πώληση

ependytikes-eykairies-gia-pagkosmioys-ependytes2

Οι συναλλαγές Αποεπενδύσεων σε σχέση με τις BPCL (Bharat Petroleum Corporation Ltd.), Air India, Shipping Corporation of India, IDBI Bank, BEML (Bharat Earth Movers Ltd.), Pawan Hans, Neelachallspat Nigam Limited, μεταξύ άλλων, θα ολοκληρωθούν το 2021-22. Το ποσό των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ έχει διατεθεί ως έσοδα από αποεπενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο ΒΕ 2021-22.

ependytikes-eykairies-gia-pagkosmioys-ependytes4


ΕΛΑΧΙΣΤΗ κυβέρνηση, ΜΕΓΙΣΤΗ διακυβέρνηση

ependytikes-eykairies-gia-pagkosmioys-ependytes6

 (Για NRI-μη κάτοικους Ινδούς και ξένους επενδυτές)

 • Χαλάρωση σε NRIs – Κανόνες που πρέπει να κοινοποιούνται ώστε να εξαλείφονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι NRI σχετικά με τους συνταξιοδοτικούς τους λογαριασμούς στο εξωτερικό.
 • Για την προσέλκυση Ξένων Επενδύσεων στον τομέα των Υποδομών, τα Ταμεία Χρέους Υποδομών θα καταστούν επιλέξιμα ώστε να συγκεντρώσουν κεφάλαια εκδίδοντας Ομόλογα Μηδενικού Κουπονιού. Χαλάρωση ορισμένων προϋποθέσεων σχετικά με την απαγόρευση ιδιωτικής χρηματοδότησης, τον περιορισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων και τις άμεσες επενδύσεις.
 • Για τον Εξορθολογισμό των Διαδικασιών και την Διευκόλυνση της Συμμόρφωσης – Πρωτοβουλία TruantCustom, Απρόσωπες, Χωρίς Χαρτί και Ανέπαφες τελωνειακές διαδικασίες. Νέα διαδικασία για τη διαχείριση των Κανόνων Προέλευσης.
 • Φορολογικές απαλλαγές / κίνητρα στην IFSC (Διεθνές Κέντρο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών) στο GIFT City (Gujarat International Finance Tec-City, το Gujarat είναι παγκόσμιος χρηματοοικονομικός & Πληροφοριακός-IT κόμβος)
 • Χαλαρωτικά μέτρα περί Mερίσματος:
 • Πληρωμή μερισμάτων σε REIT (Επενδυτικά Κεφάλαια σε Ακίνητα) / InvIT (Επενδυτικά Κεφάλαια σε Υποδομές) απαλλαγμένα από TDS (Φόρος που αφαιρείται στην Πηγή).
 • Προκαταβολή φορολογικής υποχρέωσης επί των μερισμάτων μόνο μετά από δήλωση / πληρωμή μερίσματος.
 • Μείωση του φόρου επί των εισόδων από μερίσματα με χαμηλότερο συντελεστή συνθήκης για Επενδυτές Ξένου Χαρτοφυλακίου.

Όραμα για μια Αυτάρκη και Αυτοδύναμη Ινδία

Ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε ένα όραμα για την υλοποίηση του Atmanirbhar Bharat ή «Αυτοδύναμη Ινδία» μέσω 6 βασικών πυλώνων: 

 • Υγεία και Ευεξία
 • Φυσικό και Χρηματοοικονομικό Κεφάλαιο και Υποδομές
 • Συμμετοχική Ανάπτυξη για μια Φιλόδοξη Ινδία
 • Αναζωογόνηση του Aνθρώπινου Kεφαλαίου
 • Καινοτομία και Έρευνα και Ανάπτυξη
 • Ελάχιστη Κυβέρνηση και Μέγιστη Διακυβέρνηση

Με τις μεταρρυθμίσεις σε κάθε έναν από τους πυλώνες, το Atmanirbharta αναμένεται να ανυψώσει την Ινδία στο οικονομικό επίκεντρο του κόσμου. Οι αναμενόμενες επιπτώσεις περιλαμβάνουν την Καλή Διακυβέρνηση, τη Μεγαλύτερη Δημόσια Υγεία, τη Ενδυνάμωση Γυναικών, την Ανάπτυξη Χωρίς Αποκλεισμούς και τον Διπλασιασμό του Εισοδήματος των Γεωργών.

Πηγές: Υπουργείο Οικονομικών, Κυβέρνηση της Ινδίας


⇒ Follows the text in English

Investment opportunities for global Investors

Increasing FDI (Foreign Direct Investments) in Insurance Sector

Government proposed to amend  the Insurance Act, 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% and allow foreign ownership and control with safeguards.

Ports & Shipping    

 • Management of operational services of 7 projects worth more than US$ 274.29 million related to Major Ports on Public Private Partnership mode will be offered in 2021-22.
 • India has enacted Recycling of Ships Act, 2019 and acceded to the Hong Kong International Convention and more efforts to be made to bring more ships to India from Europe and Japan.
 • Target to double Recycling Capacity from 4.5 Million LDT to 9 Million LDT by 2024.

Proposal of an investor charter as a right of all financial investors across all financial products.

Disinvestment and Strategic Sale

Disinvestment transactions in connection with BPCL (Bharat Petroleum Corporation Ltd.), Air India, Shipping Corporation of India, IDBI Bank, BEML (Bharat Earth Movers Ltd.), Pawan Hans, NeelachalIspat Nigam limited, among others, are to be completed in 2021-22. A sum of US$24 billion have been earmarked as receipts from disinvestments to be conducted in BE 2021-22.

MINIMUM government, MAXIMUM governance (For NRIs and Foreign Investors)

 • Relaxation to NRIs- Rules to be notified for removing hardships faced by NRIs regarding their foreign retirement accounts.
 • To attract Foreign Investment into Infrastructure sector, Infrastructure Debt Funds made eligible to raise funds by issuing Zero Coupon Bonds. Relaxation of some conditions relating to prohibition on private funding, restriction on commercial activities, and direct investment.
 • For Rationalization of Procedures and Easing of Compliance – Truant Custom initiative, a Faceless, Paperless, and Contact less customs measures. New procedure for administration of Rules of Origin.
 • Tax exemptions/incentives to IFSC (International Financial Services Centre ) in GIFT City ( Gujarat International Finance Tec-City, which is a global financial & IT Hub)
 • Relief for Dividend:
 • Dividend payment to REIT (Real Estate Investment Trusts)/ InvIT (Infrastructure Investment Trusts) exempt from TDS (Tax deducted at Source).
 • Advance tax liability on dividend income only after declaration/ payment of dividend.
 • Deduction of tax on dividend income at lower treaty rate for Foreign Portfolio Investors.

ependytikes-eykairies-gia-pagkosmioys-ependytes8

Sources: Ministry of Finance, Government of India