ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νομοσχέδιο για πιο γρήγορες και διαφανείς δημόσιες συμβάσεις

nomoschedio-gia-pio-grigores-kai-diafaneis-dimosies-symvaseis-561275215

Υποχρεωτική χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για τις συμβάσεις αξίας άνω των 30.000 ευρώ, αλλά και αύξηση των ορίων της απευθείας ανάθεσης, με κάποιες πάντως ασφαλιστικές δικλίδες, καθώς και αύξηση του ορίου της αξίας δημοσίων συμβάσεων που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή. 

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης διετή προγραμματισμό, αντί του ετήσιου, για συγκεκριμένες κατηγορίες συμβάσεων, κατάργηση του συνοπτικού διαγωνισμού, ενώ επέρχονται αλλαγές και όσον αφορά τις συμβάσεις που έχουν αποκλειστικό κριτήριο την πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά, καθώς και στη διαδικασία των δικαστικών προσφυγών. Με το νομοσχέδιο επιχειρείται για μια ακόμη φορά –μένει βεβαίως να το δούμε στην πράξη– να υπάρξει εξοικονόμηση σε χρόνο και χρήμα στον κρίσιμο αυτό τομέα. Ειδικότερα, οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται είναι οι ακόλουθες:

• Οι συμβάσεις αξίας άνω των 30.000 ευρώ θα πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Μέχρι σήμερα το όριο ήταν διπλάσιο, στις 60.000 ευρώ. 

• Αυξάνεται στις 2.500 ευρώ, από 1.000 ευρώ σήμερα, η αξία των δημοσίων συμβάσεων για τις οποίες καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

• Το ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης βάσει του οποίου παρέχεται εγγύηση καλής εκτέλεσης μειώνεται σε 4%, από 5%, για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών. Επίσης, αυξάνεται η αξία των συμβάσεων για τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην ζητούν εγγύηση καλής εκτέλεσης στις 30.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ σήμερα. 

• Οταν στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή υπηρεσιών κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, τότε η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών γίνεται κλήρωση. 

• Αυξάνεται το όριο της απευθείας ανάθεσης στις 30.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν προμήθεια αγαθών (από 20.000 που είναι σήμερα). Υπάρχει και μία εξαίρεση: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν στη διαδικασία τής απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από 60.000 ευρώ για αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων και μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που αφορούν την υλοποίηση έργων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας με αντικείμενο την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των ψηφιακών υπηρεσιών ή τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της κεντρικής διοίκησης. 

• Καταργείται η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, ο οποίος συνήθως δεν διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα, δημιουργώντας πρόσθετο διοικητικό βάρος για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς.

• Στην περίπτωση συμβάσεων με απευθείας ανάθεση καταργείται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων και ενδικοφανών προσφυγών, ενώ παράλληλα προβλέπεται δικαστική προστασία ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως, χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

• Προδικαστικές προσφυγές που ασκούνται κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων, συμβάσεων παραχωρήσεων καθώς και τροποποίησης αυτών με εκτιμώμενη αξία έως 100.000 ευρώ εξετάζονται από μονομελές κλιμάκιο της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), ενώ όταν η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ εξετάζονται από τριμελές κλιμάκιό της.