ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Επιδότηση έως 50.000 ευρώ σε δόσεις δανείων

Για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες επί 8 μήνες – Τα κριτήρια που καθορίζουν το ποσό της ενίσχυσης

Επιδότηση έως 50.000 ευρώ σε δόσεις δανείων

Από 600 ευρώ έως και 50.000 ευρώ θα φτάνει η κρατική επιδότηση της δόσης για τα επιχειρηματικά δάνεια και τις οφειλές των ελεύθερων επαγγελματιών προς τις τράπεζες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» του υπουργείου Οικονομικών. Η διάρκεια της επιδότησης θα είναι 8μηνη και το ύψος της, όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου που αποκαλύπτει η «Κ», θα καθορίζεται με βάση το μέγεθος της επιχείρησης και το κατά πόσον οι οφειλές που έχει είναι σε καθυστέρηση ή όχι. 

Η επιδότηση θα ξεκινάει από το 90% της δόσης για τις συνεπείς επιχειρήσεις και θα μειώνεται έως και στο 70% κατά τη διάρκεια της 8μηνης περιόδου, ενώ για όσες επιχειρήσεις είχαν δάνεια σε καθυστέρηση, η επιδότηση θα ξεκινάει από το 80% και θα μειώνεται έως και το 60%. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι στο μέτρο της επιδότησης να ενταχθούν και επιχειρηματικά δάνεια που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, για τα οποία η επιδότηση θα ξεκινάει από το 70% και θα μειώνεται στο 50%.

Προϋπόθεση, η ρύθμιση

Προϋπόθεση για την ένταξη τόσο των δανείων που είναι σε καθυστέρηση όσο και αυτών που έχουν καταγγελθεί είναι οι επιχειρήσεις να ρυθμίσουν προηγουμένως τις οφειλές τους με την τράπεζα και να τηρήσουν τη ρύθμιση. Με στόχο να περιοριστεί ο ηθικός κίνδυνος και να αποτραπεί η δημιουργία μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων, τα καταγγελμένα δάνεια θα παρακολουθούνται στενά όχι μόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδότησης, δηλαδή τους 8 μήνες, αλλά για 18 συνεχείς μήνες, ενώ για τις επιχειρήσεις που είχαν δάνεια σε καθυστέρηση έως 3 μήνες, η παρακολούθηση θα ισχύσει για 12 μήνες. Η ένταξη στο καθεστώς της επιδότησης ακόμη και των επιχειρήσεων που είχαν στα τέλη Δεκεμβρίου του 2020 καταγγελμένα δάνεια απηχεί την πρόθεση του υπουργείου και θα κριθεί στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, που θα εντατικοποιηθούν τις προσεχείς ημέρες. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι από το μέτρο να επωφεληθούν όσο περισσότερες επιχειρήσεις γίνεται, σε μια προσπάθεια να «πειθαναγκαστούν» να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να αναβιώσουν έτσι ακόμη και «βαθιά» κόκκινα δάνεια.

Συζήτηση για τα κριτήρια

Τα κριτήρια αποτελούν αντικείμενο εντατικών διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς και θα οριστικοποιηθούν εντός του Μαρτίου, προκειμένου το πρόγραμμα επιδότησης να ξεκινήσει από τον Μάιο και να ισχύει έως τα τέλη του χρόνου. Η κρατική επιδότηση θα καλύψει ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ, δηλαδή μικρομεσαίες με βάση τον κοινοτικό ορισμό. 

Οπως προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο που αποκαλύπτει η «Κ», στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» θα ενταχθούν:

α) Ενεργά νομικά πρόσωπα που συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, δηλαδή απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους σε ετήσια βάση και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις.

β) Φυσικά πρόσωπα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες.

Προϋπόθεση είναι να έχουν αποδεδειγμένα παρουσιάσει μείωση του τζίρου ίση ή μεγαλύτερη του 20% και να έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της COVID-19. Στις επιλέξιμες προς επιδότηση κατηγορίες εντάσσονται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση ή έχουν ενταχθεί σε άλλα μέτρα στήριξης, καθώς και όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή έχουν εργαζομένους που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής εργασίας. Οι δικαιούχοι πρέπει επίσης να καλύπτουν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

1) Τα δάνεια που θα επιδοτηθούν να μην έχουν χορηγηθεί με εγγύηση του Δημοσίου που να είναι ενεργή κατά την υποβολή της αίτησης.

2) Εφόσον είναι δάνεια που δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, το καταγγελμένο τμήμα των οφειλών να μην υπερβαίνει το 50% του συνόλου των δανείων που έχει λάβει η επιχείρηση από τράπεζες. Δάνεια τα οποία είχαν ρυθμιστεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν θεωρούνται ως καταγγελμένα.

3) Εφόσον πρόκειται για μεσαίες επιχειρήσεις, να μην είναι προβληματικές κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης.

4) Εφόσον πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές κατά την 31η Δεκεμβρίου  2019, να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό της κρατικής συνεισφοράς

Επιδότηση έως 50.000 ευρώ σε δόσεις δανείων-1
Για τα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση έως 3 μήνες, η επιδότηση θα ξεκινάει από το 80% το α΄ τρίμηνο και θα μειώνεται στο 70% το β΄ τρίμηνο. (Φωτ. ΕΡΑ)

Η επιδότηση του Δημοσίου θα ξεκινά από το 90% το α΄ τρίμηνο για τα εξυπηρετούμενα δάνεια και θα μειώνεται στο 80% το β΄ τρίμηνο και στο 70% το τελευταίο δίμηνο. Η μηνιαία συνεισφορά του κράτους για τα εξυπηρετούμενα δάνεια δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:

i) 600 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένους.

ii) 5.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-10 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ. 

iii) 15.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 11-50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ. 

iv) 50.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.
Για τα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση έως 3 μήνες, η επιδότηση θα ξεκινά από το 80% το α΄ τρίμηνο και θα μειώνεται στο 70% το β΄ τρίμηνο και στο 60% το τελευταίο δίμηνο. Αντίστοιχα η μηνιαία συνεισφορά του δανείου για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:

i) 500 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένους.

ii) 4.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-10 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ. 

iii) 12.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 11-50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ. 

iv) 40.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.
Για τα καταγγελμένα δάνεια, τέλος, η επιδότηση του Δημοσίου θα ξεκινά από το 50% το α΄ τρίμηνο και θα μειώνεται στο 40% το β΄ τρίμηνο και στο 30% το τελευταίο δίμηνο. Αντίστοιχα η μηνιαία συνεισφορά του δανείου για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των:

i) 300 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν εργαζομένους.

ii) 2.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, που απασχολούν από 1-10 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ. 

iii) 7.500 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 11-50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ. 

iv) 25.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ.

Κρίσιμες λεπτομέρειες επιλεξιμότητας

Βασικό θέμα που θα κριθεί στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς είναι το κατά πόσον στα κριτήρια επιλεξιμότητας θα συμπεριληφθούν:

• Το ύψος της οφειλής.

• Οι καταθέσεις που διατηρούν στις τράπεζες.  

• Η ακίνητη περιουσία που διαθέτουν.

Το ύψος των καταθέσεων και η αξία της ακίνητης περιουσίας αποτέλεσαν βασικό κριτήριο για την επιδότηση στο πρόγραμμα «Γέφυρα 1» το οποίο αφορούσε δάνεια που συνδέονταν με την πρώτη κατοικία.

Στην περίπτωση αυτών που επιθυμούσαν να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία, τα δύο αυτά κριτήρια υποδήλωναν στοιχείο πλουτισμού και άρα το Δημόσιο όφειλε να τα λάβει υπόψη του για την επιδότηση.

Σύμφωνα με την άποψη που διατυπώνει το υπουργείο Οικονομικών στην περίπτωση των επιχειρήσεων δεν συμβαίνει το ίδιο, αφού οι καταθέσεις στις τράπεζες αποτελούν ρευστότητα για την κάλυψη μηνιαίων αναγκών, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας τους αφορά κυρίως πάγια περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως π.χ. συμβαίνει σε μια βιομηχανική ή τουριστική επιχείρηση. Πρόθεση του υπουργείου Οικονομικών κατά τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για την οριστικοποίηση των κριτηρίων, είναι να μη συμπεριληφθεί το ύψος των καταθέσεων και της ακίνητης περιουσίας στα κριτήρια επιλεξιμότητας ή τουλάχιστον να περιορίσει τη βαρύτητά τους για τον καθορισμό της επιδότησης για τις επιχειρήσεις. 

Ο κανόνας αυτός ωστόσο δεν ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις, για τους οποίους:

• Εφόσον οι οφειλές είναι εξυπηρετούμενες, ο «κόφτης» των καταθέσεων τοποθετείται στις 40.000 ευρώ, της αξίας της ακίνητης περιουσίας στις 600.000 ευρώ και ο «κόφτης» των οφειλών στις 300.000 ευρώ.

• Εφόσον οι οφειλές είναι σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες, ο «κόφτης» των καταθέσεων τοποθετείται στις 17.000 ευρώ και της αξίας της ακίνητης περιουσίας στις 500.000 ευρώ και ο «κόφτης» για τις οφειλές στις 250.000 ευρώ.

• Εφόσον τα δάνεια έχουν καταγγελθεί, ο «κόφτης» των καταθέσεων τοποθετείται στις 15.000 ευρώ και της αξίας της ακίνητης περιουσίας στις 280.000 ευρώ, ενώ ο «κόφτης» των οφειλών στις 130.000 ευρώ.