Αγοραπωλησία ακινήτου με εννέα ψηφιακά βήματα

Αγοραπωλησία ακινήτου με εννέα ψηφιακά βήματα

3' 43" χρόνος ανάγνωσης

Ανοιξε χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων του φόρου μεταβίβασης ακινήτων καθώς και των δικαιολογητικών που πρέπει να συνυποβληθούν σε κάθε αγοραπωλησία. Εως την 31η Μαΐου η ηλεκτρονική διαδικασία είναι προαιρετική, κάτι που θα αλλάξει από την 1η Ιουνίου, οπότε όλοι όσοι προβούν σε αγορά ή πώληση ακινήτου θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η αγοραπωλησία ενός ακινήτου μπορεί να ολοκληρωθεί με 9 ψηφιακά βήματα:

– Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή.

– Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet.

– Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση.

– Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος.

– Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.

– Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).

– Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου.

– Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή.

– Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty.

Αγοραπωλησία ακινήτου με εννέα ψηφιακά βήματα-1Ερωτήσεις – απαντήσεις

– Ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση ΦΜΑ;
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τις 3/3/2021 πρόκειται να προβεί σε αγοραπωλησία ακινήτου εντός αντικειμενικού συστήματος. 

– Πώς υποβάλλεται η αρχική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου με επαχθή αιτία (ΦΜΑ);
Η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου συμπληρώνεται υποχρεωτικά από συμβολαιογράφο και υποβάλλεται αποκλειστικά με τους κωδικούς πρόσβασής του (user name και password) και όχι με τους κωδικούς των συμβαλλομένων.

– Ποια είναι η αρμόδια ΔΟΥ για την υποβολή της δήλωσης;
Αρμόδια είναι η ΔΟΥ εισοδήματος του αγοραστή.

– Ποιο είδος δήλωσης ΦΜΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά;
Αρχικά υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής οι αρχικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτου εντός αντικειμενικού συστήματος.

– Πόσα ακίνητα μπορούν να μεταβιβασθούν με μία δήλωση στην εφαρμογή;
Η εφαρμογή υποστηρίζει πολλά ακίνητα αρχικά εντός αντικειμενικού συστήματος και σε ολόκληρη την επικράτεια.

– Οταν διαπιστώνεται λάθος των στοιχείων ακινήτου με ΑΤΑΚ, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν;
Μετά την καταχώριση του ΑΤΑΚ στην ενότητα «Στοιχεία ακινήτου», εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία του ακινήτου όπως εμφανίζονται στη δηλωθείσα περιουσιακή κατάσταση με τις υποβληθείσες δηλώσεις ΕΝΦΙΑ. Δεν διορθώνονται από την εφαρμογή του ΦΜΑ, αλλά ο κάθε πωλητής θα πρέπει να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις και μετά να υποβληθεί η ηλεκτρονική δήλωση ΦΜΑ.

– Πώς αποθηκεύεται προσωρινά μια δήλωση από συμβολαιογράφο;
Ο συμβολαιογράφος μπορεί από την αρχή που θα δημιουργήσει μια δήλωση να την αποθηκεύει προσωρινά και σε οποιοδήποτε στάδιο πριν από την υποβολή προς τους συμβαλλομένους επιλέγοντας από το μενού «Προσωρινή αποθήκευση» ή «Προσωρινή αποθήκευση και έλεγχος».

– Πώς αναζητείται μια ηλεκτρονική δήλωση ΦΜΑ;
Εμφανίζονται μόνο οι δηλώσεις ΦΜΑ που έχουν καταχωριστεί ή υποβληθεί οριστικά μέσω αυτής της εφαρμογής. Επιλέγοντας το πεδίο εισόδου «Αναζήτηση δήλωσης» αναζητείται οποιαδήποτε δήλωση έχει υποβληθεί στην εφαρμογή. Αναζητούνται με κριτήρια: ΑΦΜ, αριθμό δήλωσης, αριθμό καταχώρισης.

Αγοραπωλησία ακινήτου με εννέα ψηφιακά βήματα-2Υποβολή των στοιχείων από τον συμβολαιογράφο

Σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαίου υποχρεούται ο συμβολαιογράφος να ενημερώσει τη φορολογική διοίκηση για τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου και για τον τρόπο εξόφλησης του τιμήματος και να επισυνάψει στην εφαρμογή αντίγραφο αυτού σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα: 

– Ποιο τίμημα δηλώνεται στην εφαρμογή σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου ακινήτου που θα συνταχθεί ένα συμβόλαιο;
Επειδή υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις από κάθε αγοραστή που πρόκειται να συνταχθεί ένα συμβόλαιο, ως φορολογητέα αξία είναι η συμπλήρωση του αναλογικού τιμήματος σε κάθε δήλωση.

– Ποιο τίμημα δηλώνεται στην εφαρμογή σε περίπτωση μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου ακινήτου με απαλλαγή α΄ κατοικίας που θα συνταχθεί ένα συμβόλαιο;
Επειδή υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις από κάθε αγοραστή που πρόκειται να συνταχθεί ένα συμβόλαιο, ως φορολογητέα αξία είναι η συμπλήρωση του αναλογικού τιμήματος σε κάθε δήλωση το οποίο επιδρά στην απαλλαγή α΄ κατοικίας.

– Οταν μεταβιβάζονται ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες στην ίδια οικοδομή, τι τίμημα δηλώνεται;
Στην περίπτωση που πρόκειται για αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες μη ομαδοποιημένες δηλώνεται ξεχωριστό τίμημα για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία. Για την επιβολή του φόρου εξετάζεται αυτοτελώς το κάθε ακίνητο/αυτοτελής ιδιοκτησία και επιβάλλεται φόρος στο μεγαλύτερο ποσό μεταξύ τιμήματος και αντικειμενικής αξίας.

– Ποια φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων (ΦΥΑΑ) συμπληρώνονται;
Ανάλογα με το είδος του ακινήτου, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου (ΦΥΑΑ) που προτείνει η εφαρμογή και ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε ακινήτου συμπληρώνονται και επιπλέον.

– Πώς μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή ο κάθε πωλητής ή ο αντίκλητος του πωλητή;
Στην εφαρμογή μπορεί να εισέλθει εφόσον είναι πιστοποιημένος χρήστης χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης (user name και password), επιλέγοντας από το μενού «Πολίτες – myPROPERTY – Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων» του πληροφοριακού συστήματος Taxisnet της ΑΑΔΕ.

– Ποιος ανεβάζει στην εφαρμογή τα δικαιολογητικά έγγραφα;
Ο συμβολαιογράφος.