Οδηγός για τα ενοίκια στην εποχή της πανδημίας

Οδηγός για τα ενοίκια στην εποχή της πανδημίας

4' 12" χρόνος ανάγνωσης

Λύσεις με καθυστέρηση ενός χρόνου δίνει απόφαση του οικονομικού επιτελείου για ιδιοκτήτες ακινήτων που αν και δικαιούχοι αποζημίωσης, δεν έχουν εισπράξει μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο. 

Η καθυστέρηση αυτή έχει οδηγήσει σε διενέξεις ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές με αποτέλεσμα τη μη καταβολή του ενοικίου σε αρκετές περιπτώσεις, ενώ οι ενοικιαστές δεν δικαιούνται έκπτωση. Με την απόφαση αποσαφηνίζεται σε σημαντικό βαθμό το καθεστώς των μειωμένων έως 100% ενοικίων καθώς και των μειωμένων κατά 40%. 

Σημειώνεται ότι τα μειωμένα ενοίκια κατά 40% καθώς και τα μηδενικά ενοίκια για τις κλειστές επιχειρήσεις θα συνεχισθούν και τον Απρίλιο με στόχο την τόνωση της αγοράς, και είναι εξαιρετικά πιθανό για ορισμένους κλάδους, όπως της εστίασης, να συνεχισθούν και τον Μάιο. Το κόστος μείωσης των ενοικίων και τον Απρίλιο υπολογίζεται στα 70 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση, που υπογράφουν οι Χρήστος Σταϊκούρας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Απόστολος Βεσυρόπουλος, Αδωνις Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης και Γιάννης Πλακιωτάκης, ξεκαθαρίζονται τα εξής:

1. Στην περίπτωση που το μίσθωμα έχει καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από τον μήνα για τον οποίο ορίζεται μερική καταβολή, το 40% του μισθώματος για το οποίο ο μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής συμψηφίζεται στις επόμενες καταβολές μισθωμάτων. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επόμενων καταβολών μισθωμάτων λόγω λήξης της μισθωτικής σχέσης, τα χρηματικά ποσά της απαλλαγής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις μη καταβολής μισθώματος, και το μίσθωμα έχει καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από τον μήνα για τον οποίο ορίζεται απαλλαγή από την καταβολή, το 100% του μισθώματος για το οποίο ο μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής συμψηφίζεται στις επόμενες καταβολές μισθωμάτων. Στην περίπτωση μη ύπαρξης επόμενων καταβολών μισθωμάτων λόγω λήξης της μισθωτικής σχέσης, τα χρηματικά ποσά της απαλλαγής αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

3. Εάν στη μισθωτική σχέση μετέχουν περισσότεροι μισθωτές και οι προϋποθέσεις μερικής καταβολής μισθώματος δεν συντρέχουν για το σύνολο των μισθωτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων για την περίπτωση συζύγου ή έτερου μέρος συμφώνου συμβίωσης, η μερική καταβολή μισθώματος υπολογίζεται αναλογικά σύμφωνα με το μερίδιο συμμετοχής του δικαιούχου μισθωτή στο μίσθωμα.

4. Στην περίπτωση που το μίσθωμα καταβάλλεται κατά τη λήξη της μίσθωσης ή σε μικρότερα διαστήματα και πάντως μεγαλύτερα του μηνός, η απαλλαγή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους προβλεπόμενους μήνες υπολογίζεται αναλογικά.

5. Για την περίπτωση της παραχώρησης από μέρους του μισθωτή σε άλλον της χρήσης του μισθίου με αντάλλαγμα, και ιδίως στην υπεκμίσθωση, προς εγκατάσταση επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή δικαιούχος μερικής ή πλήρους απαλλαγής δύναται να είναι μόνο ο τρίτος στον οποίο παραχωρείται η χρήση του μισθίου (υπομισθωτής) και στον οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας και όχι ο μισθωτής, με την επιφύλαξη της περίπτωσης όπου δικαιούχος μερικής ή πλήρους απαλλαγής από την καταβολή μισθώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, είναι αυτοτελώς και ο μισθωτής για την επαγγελματική του εγκατάσταση. Η μερική ή μη καταβολή του μισθώματος στον μισθωτή/υπεκμισθωτή δεν επιδρά στην κύρια μισθωτική σχέση. Επί της ουσίας ο μισθωτής/υπεκμθισθωτής οφείλει να καταβάλει κανονικά το ενοίκιο στον ιδιοκτήτη.

Οδηγός για τα ενοίκια στην εποχή της πανδημίας-16. Το μέτρο των μειωμένων ενοικίων ισχύει και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται χρήση πέραν της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης του ακινήτου (εξωσυμβατική χρήση) και καταβάλλεται αποζημίωση χρήσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του αστικού κώδικα. 

7. Το μέτρο της μείωσης ενοικίου έως 100% δεν εφαρμόζεται:

α) Οταν υφίσταται συμφωνία μίσθωσης που περιλαμβάνει ως όρο την καταβολή μηνιαίου μισθώματος ως ποσοστό επί των εσόδων, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται και η καταβολή ελάχιστου μηνιαίου μισθώματος.

β) Σε περίπτωση κατά την οποία η μισθώτρια επιχείρηση βρίσκεται σε πτώχευση, αδράνεια, σε αναστολή για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή δεν έχει άδεια λειτουργίας ή αυτή έχει ανακληθεί.

8. Ως επαγγελματικές νοούνται και οι μισθώσεις προς εγκατάσταση κυλικείων ή αναψυκτηρίων και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός:

α) Χώρων, που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες υπουργείων ή υπεκμισθώνονται από αυτές, καθώς και εντός κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες αυτών.

β) Δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και εντός κτιρίων τα οποία στεγάζουν δομές ή υπηρεσίες των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών.

9. Μείωση ενοικίου εφαρμόζεται και για επαγγελματική μίσθωση για την οποία χρησιμοποιούνται εντελώς απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι άλλων ακινήτων, στους οποίους ασκούνται οι δραστηριότητες της επιχείρησης. Οι χώροι στάθμευσης οχημάτων της επιχείρησης για τη στάθμευση οχημάτων των στελεχών θεωρούνται εντελώς απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι, όταν αυτοί βρίσκονται σε περίκλειστο χώρο, ήτοι κλειστό από κάθε πλευρά, από κάθε κατεύθυνση και εφόσον ο χώρος αυτός αναγράφεται στη δήλωση Ε9 ως βοηθητικός.

10. Η μείωση ενοικίων εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία εκμισθωτές είναι:

α) Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης.

β) Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ).

γ) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

δ) Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου.