ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προστασία α΄ κατοικίας έως 31 Μαΐου για τους πληγέντες της πανδημίας

Προστασία α΄ κατοικίας έως 31 Μαΐου για τους πληγέντες της πανδημίας

Απελευθερώνονται σταδιακά από τον επόμενο μήνα έως και τον Μάιο οι διαδικασίες για τους πλειστηριασμούς ακινήτων πλην αυτών που είναι η πρώτη κατοικία των οφειλετών. Η προστασία της πρώτης κατοικίας θα ισχύσει έως τις 31 Μαΐου και εφόσον ο οφειλέτης έχει αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία. 

Αυτό προβλέπει διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο Τετάρτη. Η προστασία της πρώτης κατοικίας θα ισχύσει με  βάση τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με το ύψος της αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ και τη μείωση εισοδήματος που έχει υποστεί ο οφειλέτης σε σχέση με την προ πανδημίας περίοδο.

Προκειμένου κάποιος να λάβει την προστασία θα πρέπει να πιστοποιείται και να του χορηγηθεί βεβαίωση πληγέντος. Η βεβαίωση θα χορηγείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Eιδικότερα, πληγέντες θεωρούνται: 

α) Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020 παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

• Για ποσά έως 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 10%.
• Για ποσά από 1.000,01 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%.
• Για ποσά μεγαλύτερα των 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%.

β) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση ή των οποίων τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη 20%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.

γ) Ανεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση.

δ) Φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα.

ε) Εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση.

στ) Φυσικά πρόσωπα που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον μηχανισμό «Συν-Εργασία» και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Πέραν των παραπάνω οικονομικών προϋποθέσεων, ο αιτών πρέπει σωρευτικά να πληροί και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) Η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

β) Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις 17.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 13.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη.

γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, να μην υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του ή της συζύγου ή συμβίου ή συμβίας και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.