ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εταιρικός Μετασχηματισμός Alpha Bank και Προσωπικά Δεδομένα

Εταιρικός Μετασχηματισμός Alpha Bank και Προσωπικά Δεδομένα

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της, η Alpha Bank Α.Ε. ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία του εταιρικού της μετασχηματισμού, σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 16 του Ν. 2515/1997 και άρθρα 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 140 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύουν).

Συγκεκριμένα, η διαδικασία διάσπασης της Alpha Bank A.E. («Διασπώμενη») με την απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και την μεταβίβασή του σε νέα 100% θυγατρική της εταιρεία, η οποία διατηρεί την επωνυμία «Άλφα Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία», τον διακριτικό τίτλο «Alpha Bank» και αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα («νέα Alpha Bank»), ολοκληρώθηκε στις 16 Απριλίου 2021 και η σχετική εγκριτική απόφαση της αρμόδιας διοικητικής αρχής καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Συνεπώς, από την ανωτέρω ημερομηνία η νέα Alpha Bank, με έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40, Τ.Κ. 102 52, τηλ: 210 326 0330 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000, ως καθολική διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εν γένει εννόμων σχέσεων του αποσχιζόμενου κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας, συνεχίζει απρόσκοπτα ως πιστωτικό ίδρυμα τις ως άνω δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά αποδοχή καταθέσεων, χορήγηση δανείων και πιστώσεων, παροχή εγγυήσεων, παροχή επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, παροχή υπηρεσιών πληρωμών, φύλαξης χρηματοπιστωτικών μέσων, εκμίσθωσης θυρίδων, κ.λπ. Επίσης, στη νέα Alpha Bank μεταφέρονται αυτομάτως και εκ του νόμου το σύνολο και κάθε μορφής καταθέσεων.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω εταιρικού μετασχηματισμού, η τραπεζική σχέση των Πελατών, με τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή, μεταβιβάζεται αυτομάτως εκ του νόμου στη Νέα Alpha Bank και η εξυπηρέτησή τους θα συνεχιστεί κανονικά από το Δίκτυο Καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, καθώς και από τα ψηφιακά Δίκτυα, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από μέρους τους.

Επίσης στην ως άνω τραπεζική ανώνυμη εταιρεία περιέρχονται και όλες οι συμβάσεις της διασπασθείσας, που αφορούν στον κλάδο της τραπεζικής δραστηριότητας, με άλλα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, προμηθευτές, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009, δικηγορικές εταιρείες, δικηγόρους, εν γένει παρόχους υπηρεσιών, και λοιπούς συνεργάτες, όπως και με την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με τον διακριτικό τίτλο CEPAL Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. του Ν. 4354/2015.

Η Διασπώμενη μετατρέπεται στη μητρική εταιρεία συμμετοχών του Ομίλου Alpha Bank, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σημειώνεται τέλος, ότι η Alpha Bank, στο πλαίσιο των ανωτέρω εννόμων σχέσεων ενεργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας και σας ενημερώνει, με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016, ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο έντυπο «Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», το οποίο είναι διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα της (https://apps.alpha.gr/GDPR/files/GDPR.pdf ) και διατίθεται από το Δίκτυο των Καταστημάτων της.