ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις: Πώς και πόσο ενισχύονται οι νέοι γεωργοί έως 41 ετών

Επιδοτήσεις: Πώς και πόσο ενισχύονται οι νέοι γεωργοί έως 41 ετών

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε προδημοσίευση της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στόχος της δράσης ενίσχυσης νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Οπως αναφέρεται στην προδημοσίευση, το υπομέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, δηλαδή στο σύνολο της χώρας με τις εξής εξαιρέσεις:

• Στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, δεν εφαρμόζεται στη Δημοτική Κοινότητα 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης.
• Στην ΠΕ Αττικής, το υπομέτρο 6.1 εφαρμόζεται στους δήμους νήσων καθώς και σε δήμους και κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα, αποκλείοντας τον κατ’ εξοχήν αστικό ιστό της Αττικής.

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2021. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υποβάλλεται το 2021.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νομικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες θα αναφέρονται αναλυτικά στην αναλυτική πρόσκληση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Είναι ενήλικος και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.

• Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.

• Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.

• Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα.

• Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

• Δεν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εφόσον κριθεί επιλέξιμος και πριν από την ένταξή του στο μέτρο.

• Δεν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

Οσον αφορά τη γεωργική εκμετάλλευση, αυτή πρέπει να έχει περιληφθεί στο σύνολό της στην ΕΑΕ 2021. Το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των:

• Δώδεκα χιλιάδων ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.

• Δέκα χιλιάδων ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων, πλην Κρήτης και Εύβοιας.

• Οκτώ χιλιάδων ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

• Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική περιβαλλοντική συμβολή της μελισσοκομίας και τις προτεραιότητες της Ε.Ε. για τους επικονιαστές, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του νέου γεωργού, είναι επιλέξιμες οι εκμεταλλεύσεις που κατά το 2021 αξιοποιούν και δηλώνουν στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη και μεγαλύτερη από τέσσερα.

Τα χρήματα

Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και διαμορφώνεται ως εξής: βασικό ποσό ενίσχυσης τα 35.000 ευρώ, επί του οποίου μπορεί να υπολογίζονται οι πιο κάτω προσαυξήσεις:

α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.100 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

β) 2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 € έως 40.000 €.

Η αίτηση

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis.

Στην προκήρυξη της δράσης θα προσδιοριστούν η περίοδος καταχώρισης και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης, το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αποφάσεων ένταξης και το συνολικό ποσό της δημόσιας στήριξης που διατίθεται. 

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.
 
* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.