ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Εθνική Ασφαλιστική αποφάσισε μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Η Εθνική Ασφαλιστική αποφάσισε μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 252,8 εκατ. ευρώ προχωράει η Εθνική Ασφαλιστική έπειτα από απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται προκειμένου να συμψηφιστούν ζημίες που είχαν προκύψει από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου (PSI) το 2012 και ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για τη διανομή μερίσματος στον νέο μέτοχο, δηλαδή το CVC Capital Partners. 

Η ζημία της Εθνικής Ασφαλιστικής από το PSI το 2012 είχε ανέλθει στα 630 εκατ. ευρώ και, όπως ισχύει για όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπάρχει η δυνατότητα να τη συμψηφίσει σε βάθος 20ετίας με κεφαλαιοποίηση κερδών και μέσω αναβαλλόμενης φορολογίας. Η κάλυψη της ζημίας από το PSI απαλλάσσει την εταιρεία από αυτή τη μελλοντική υποχρέωση, η οποία δεν θα επιβαρύνει τον νέο μέτοχο.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται παράλληλα με την έκδοση ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους 125 εκατ. ευρώ, η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας έναντι του CVC στο πλαίσιο της συμφωνίας πώλησης του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το ομόλογο είναι 10ετούς διάρκειας με επιτόκιο 6,5% και θα καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα. Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής, η έκδοση ομολόγου συνιστά «αχρείαστη» κεφαλαιακή ενίσχυση με βάση τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας και, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιείται προκειμένου να «ενισχύσει τον νέο μέτοχο». 

Να σημειωθεί ότι τα ίδια κεφάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής ανήλθαν στο τέλος του 2020 σε 1,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 161,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019. Τα εποπτικά κεφάλαια της εταιρείας, δηλαδή αυτά με βάση τα οποία υπολογίζεται ο δείκτης φερεγγυότητας, ανήλθαν στο τέλος του 2020 στα 654,5 εκατ. ευρώ έναντι κεφαλαιακής απαίτησης 380 εκατ. ευρώ και ο δείκτης φερεγγυότητας με τη χρήση μεταβατικών μέτρων διαμορφώθηκε στο 172%. Η χρήση μεταβατικών μέτρων σημαίνει ότι η εταιρεία προεξοφλεί τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της με ευνοϊκή καμπύλη επιτοκίων. Χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων τα εποπτικά κεφάλαια διαμορφώνονται στα 500,2 εκατ. ευρώ και ο δείκτης φερεγγυότητας στο 132%. Σε κάθε περίπτωση, τα εποπτικά κεφάλαια υπερβαίνουν κατά πολύ τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της εταιρείας και ως εκ τούτου επιτρέπουν στη διοίκησή της να προχωρήσει στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της.

Να σημειωθεί ότι από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής η Εθνική Τράπεζα θα εισπράξει άμεσα 234 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 125 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως θα καταβληθούν σε πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και εφόσον ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δεν θα είναι χαμηλότερος από ό,τι έχει συμφωνηθεί με βάση τους στόχους που αναφέρονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Επιπλέον 120 εκατ. ευρώ μπορεί να εισπραχθούν εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι απόδοσης από την πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων από την τράπεζα από το 2022 έως το 2026. Από τα 120 εκατ. ευρώ, τα τελευταία 30 εκατ. ευρώ δεν θα καταβληθούν σε περίπτωση που το CVC δεν επιτύχει την απόδοση που στοχεύει από την επένδυσή του.