ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις για ΑΠΕ: Με εγγυητική και ιδιοκτησιακό έλεγχο

Αιτήσεις για ΑΠΕ: Με εγγυητική και ιδιοκτησιακό έλεγχο

Σειρά από ρυθμίσεις που επιλύουν πολλά από τα «αγκάθια» που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές των ΑΠΕ στα διάφορα στάδια ωρίμανσης των έργων, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση της αγοράς από την πληθώρα των εικονικών αιτήσεων, περιλαμβάνει η τελική πρόταση της επιτροπής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δεύτερη φάση της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Η τελική πρόταση εισάγει την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής κατά την αίτηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης και όχι με την αποδοχή της προσφοράς που ισχύει σήμερα, προκειμένου να φεύγουν νωρίτερα από την αγορά οι αεριτζήδες επενδυτές. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχική πρόταση προέβλεπε 20.000 ευρώ ανά μεγαβάτ. Το επίσης μεγάλο «αγκάθι» του ιδιοκτησιακού θα αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής, με τον έλεγχο των ιδιωτικών εκτάσεων από ανεξάρτητο δικηγορικό γραφείο και όχι μέσω της υποχρέωσης υποβολής τίτλων γης ή μισθωτηρίου με την κατάθεση της αίτησης που εξετάστηκε αρχικά από το υπουργείο.

Η πλήρης ψηφιοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας μέχρι και την έκδοση της άδειας λειτουργίας, μέσω ενός ηλεκτρονικού μητρώου που θα δημιουργηθεί, αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πρότασης. Το ψηφιακό αυτό σύστημα θα λειτουργεί ως μια «πύλη» μεταξύ του επενδυτή και των αδειοδοτικών αρχών, μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος θα εισάγει ηλεκτρονικά το αίτημά του και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του, θα παρακολουθεί την εξέλιξή τους και θα λαμβάνει ηλεκτρονικά τις εκδοθείσες αποφάσεις ή τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων αρχών.

Μέχρι τη λειτουργία του ψηφιακού μητρώου, στο ιστότοπο του ΥΠΕΝ θα δημοσιεύονται ανά δύο μήνες σχετικές λίστες με τις εκκρεμείς αιτήσεις για άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, άδειες που έχουν εκδοθεί, που έχουν παύσει να ισχύουν, καθώς και αυτές που παρατείνονται κατόπιν πληρωμής του τέλους. Θα δημοσιεύει επίσης ανά δύο μήνες λίστες σχετικές με εκκρεμείς αιτήσεις για σύναψη συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης, τις αντίστοιχες συμβάσεις που έχουν συναφθεί, καθώς και τα έργα που έχουν δηλώσει ότι συμμετέχουν απευθείας στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, προβλέπεται η υποχρέωση του διαχειριστή για την έκδοσή της εντός δύο μηνών. Η πρόταση προβλέπει επίσης την κατά προτεραιότητα εξέταση αιτήσεων για σταθμούς που έχουν βεβαίωση ή βεβαίωση ειδικών έργων ή άδεια παραγωγής. Οι σταθμοί αυτοί θα εξετάζονται σαν να είχαν υποβληθεί τέσσερις μήνες νωρίτερα από την πραγματική ημερομηνία υποβολής τους. Αιτήσεις για σταθμούς αμιγούς αποθήκευσης εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτήσεων.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αποθήκευση, προβλέπεται η δυνατότητα προσθήκης μονάδας αποθήκευσης σε σταθμό ΑΠΕ. Σταθμός ΑΠΕ που περιλαμβάνει μονάδα αποθήκευσης, χωρίς να έχει δυνατότητα να απορροφά ενέργεια από το σύστημα, θα αδειοδοτείται ως απλό έργο με την έκδοση βεβαίωσης παραγωγού. Σταθμός ΑΠΕ που περιλαμβάνει μονάδα αποθήκευσης και έχει τη δυνατότητα να απορροφά ενέργεια από το σύστημα θα αδειοδοτείται ως ειδικό έργο και η διαδικασία προϋποθέτει υποβολή ενεργειακής μελέτης και τεκμηρίωση οικονομικής επάρκειας.

Η πρόταση της επιτροπής του ΥΠΕΝ προβλέπει, επίσης, συγκεκριμένες προθεσμίες για τη διάρκεια ισχύος της άδειας εγκατάστασης αλλά και της διάρκειας ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης για την κατηγορία των εξαιρούμενων σταθμών. Εντός έξι μηνών από τη χορήγηση οριστικής  προσφοράς σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για σύναψη σύμβασης σύνδεσης, διαφορετικά παύει να ισχύει. Η διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης δύναται να παραταθεί κατά έξι μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος του σταθμού θα δηλώσει εγγράφως την πρόθεσή του να ολοκληρώσει το έργο και να καταβάλει επίσης ειδικό τέλος για κάθε μήνα παράτασης.