ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Yπέγραψε τον ισολογισμό της Attica Bank η KPMG

Yπέγραψε τον ισολογισμό της Attica Bank η KPMG

Στη διαβεβαίωση που δόθηκε από τις εποπτικές αρχές για την υλοποίηση του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης της Attica Bank και την αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας σε βάθος διετίας βασίστηκε η KPMG προκειμένου να υπογράψει τις οικονομικές καταστάσεις του 2020.  

Με βάση τις παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του ορκωτού λογιστή, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μειώθηκε κάτω του ορίου που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές, δηλαδή στο 8,25% (έναντι 12,6% το 9μηνο του 2020), και ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης 10,71% μετά τη ζημία ύψους 306 εκατ. ευρώ που εμφάνισε η τράπεζα το 2020. Το αρνητικό αποτέλεσμα είναι συνέπεια των αυξημένων προβλέψεων που έλαβε η διοίκηση της Attica Bank κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση, ενσωματώνοντας τη ζημία από τις τιτλοποιήσεις που σκοπεύει να εντάξει στον «Ηρακλή II», και οδηγεί στην ενεργοποίηση του νόμου περί αναβαλλόμενης φορολογίας (DTC) με την έκδοση δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) υπέρ του Δημοσίου.

Οπως σημειώνει η KPMG, «θεωρήσαμε την αξιολόγηση της ικανότητας της τράπεζας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της ως κύριο θέμα ελέγχου λόγω της σημαντικότητάς του» και «λάβαμε επιβεβαίωση για την περίοδο μέχρι το 2022-2023 που δόθηκε στην τράπεζα προκειμένου να αποκαταστήσει τους δείκτες και να προχωρήσει σε μέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης». Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την KPMG επέτρεψε χθες το πρωί τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης του 2020 και την επανέναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής, που είχε ανασταλεί την προηγούμενη εβδομάδα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Οι τιτλοποιήσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Attica Bank, «η τράπεζα συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του τριετούς επιχειρηματικού της πλάνου», που προβλέπει τον μηδενισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων με την ένταξη στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλή II», την τιτλοποίηση Omega, μέσω της οποίας υπολογίζεται ότι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων σε pro forma επίπεδο κατά την 31/12/2020, διασφαλίζοντας την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας.

Στην τιτλοποίηση Omega θα συμπεριληφθούν κόκκινα δάνεια 1 δισ. ευρώ από την παλαιότερη τιτλοποίηση Artemis, που η τράπεζα είχε υλοποιήσει το 2016, καθώς και υφιστάμενα κόκκινα δάνεια ύψους 250 εκατ. ευρώ, και η κρατική εγγύηση για το senior τμήμα των ομολόγων που θα εκδοθούν υπολογίζεται στα 600 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα σχεδιάζει σε επόμενη φάση την ένταξη στον «Ηρακλή II» άλλων δύο τιτλοποιήσεων (Astir 1 και 2), συνολικής αξίας 715 εκατ. ευρώ, ενώ σταδιακά στο σχήμα θα ενταχθεί και η τιτλοποίηση Metexelixis. Η ένταξη στον «Ηρακλή» των παραπάνω τιτλοποιήσεων απαιτεί την έκδοση τίτλων ενδιάμεσης προεξοφλητικής ικανότητας (mezzanine notes) και τη διάθεσή τους σε επενδυτές. 

Το σχέδιο εξυγίανσης της Attica Bank συνοδεύεται από πλάνο για προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε δύο στάδια. Το πρώτο με τη διάθεση των warrants, τα οποία θα διατεθούν στο Δημόσιο έναντι μετρητών ή ομολόγων, και το δεύτερο με νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 120 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον για την αγορά μέρους αυτών των δικαιωμάτων και ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι (ΕΦΚΑ και ΤΜΕΔΕ) δεν θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Να σημειωθεί ότι ο τελικός «λογαριασμός» για το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου –υπολογίζεται σε 120 εκατ. ευρώ– που θα μετατραπεί σε warrants θα προσδιοριστεί έως τα τέλη του μηνός με σχετική πράξη υπουργικού συμβουλίου που θα πρέπει να εκδοθεί.