ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποζημίωση 1.000 έως 4.000 ευρώ σε κλειστές επιχειρήσεις τον Απρίλιο

Αποζημίωση 1.000 έως 4.000 ευρώ σε κλειστές επιχειρήσεις τον Απρίλιο

To ποσό των 130 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν περίπου 100.000 επιχειρήσεις (πλην της εστίασης) οι οποίες τον Απρίλιο παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι μη επιστρεπτέα, αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ ισχύει η υποχρέωση των δικαιούχων για διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, δικαιούχοι (με βάση τον ΚΑΔ) είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και το ποσό που θα λάβουν ανέρχεται από 500 ευρώ έως και 4.000 ευρώ. Ειδικότερα, η αποζημίωση διαμορφώνεται ως εξής:

  • 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5 εργαζομένους.
  • 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 6 έως 20 εργαζομένους.
  • 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν 21 έως 49 εργαζομένους.

Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόστηκαν περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση αναλογεί στο ήμισυ των προαναφερόμενων ποσών. 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», η οποία θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την 1η Ιουνίου 2021. Σημειώνεται ότι στους κλάδους των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται: τουρισμός, ξενοδοχεία, θέατρα, κινηματογράφοι, συναυλιακοί χώροι, γυμναστήρια, καταστήματα ΟΠΑΠ, παιδότοποι, οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, κ.ά. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους νομούς Αχαΐας, Κοζάνης και Θεσσαλονίκης (πρόκειται για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου που ήταν κλειστές τον Απρίλιο), λαμβάνοντας το ήμισυ της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Οπως τονίζεται στην απόφαση, οι δικαιούχοι θα πρέπει μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της απόφασης: 

• Να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019.

• Να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2021.

• Να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων μεγαλύτερο του μηδενός, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2019, για τις οποίες δεν απαιτείται τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός.

• Να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής.

• Να μην έχει ανασταλεί μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

• Να μη συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού λόγω παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.

• Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν από την 1η Μαΐου 2021 έως την 30ή Ιουνίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχαν κατά την 1η Μαΐου 2021, βάσει των στοιχείων του συστήματος «Εργάνη». Επιπλέον, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30ή Ιουλίου 2021 ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας. 

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.