ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κινητή τηλεφωνία: Ίντερνετ και με απλήρωτο λογαριασμό – Οι νέοι κανόνες

Κινητή τηλεφωνία: Ίντερνετ και με απλήρωτο λογαριασμό – Οι νέοι κανόνες

Σειρά αλλαγών στα συμβόλαια τηλεπικοινωνιών, που αφορούν το καθεστώς διακοπής υπηρεσιών από τον πάροχο λόγω οφειλών του συνδρομητή, τις προϋποθέσεις πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης και τον τρόπο υπολογισμού του πρόωρου τέλους διακοπής, προβλέπει ο νέος κανονισμός γενικών αδειών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Αφότου δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο νέος κανονισμός θα αντικαταστήσει αυτόν του 2017, με την ανεξάρτητη αρχή να επιδιώκει μέσω των τροποποιήσεων την προάσπιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Οι βασικότερες αλλαγές είναι οι εξής:

• Εάν η εταιρεία τηλεπικοινωνιών, δηλαδή ο πάροχος, διακόψει προσωρινά την παροχή των τηλεφωνικών υπηρεσιών, κατά βάσιν εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών του συνδρομητή καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, θα πρέπει να υφίσταται ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 256 Κbps ή να εξασφαλίζεται η πρόσβαση τουλάχιστον στις ιστοσελίδες gov.gr, της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Παραμένει ως προϋπόθεση ο συνδρομητής να έχει ειδοποιηθεί για τη διακοπή των υπηρεσιών πριν από 15 ημέρες. Κατά τη διαβούλευση με την ΕΕΤΤ, οι πάροχοι είχαν προτείνει η πανδημία να αποτελέσει έννοια ανωτέρας βίας, κάτι που δεν έγινε δεκτό, με την Αρχή να θεωρεί ότι «πρέπει να εξετάζεται ανά περίπτωση, υπό προϋποθέσεις και για ποιο διάστημα δύναται μια πανδημία να αναστέλλει τυχόν υποχρεώσεις». Επίσης, η οριστική διακοπή ιδίως λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του συνδρομητή προς τον πάροχο πραγματοποιείται μόνον έπειτα από την πάροδο τουλάχιστον εξήντα ημερών από την προσωρινή διακοπή.

• Σε περίπτωση που ο συνδρομητής λαμβάνει δέσμη υπηρεσιών από έναν πάροχο και θέλει να καταγγείλει μια υπηρεσία της δέσμης πριν από τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της σύμβασης, για λόγους αδυναμίας συμμόρφωσης με τη σύμβαση ή αδυναμίας παροχής της υπηρεσίας, τότε η καταγγελία γίνεται αζημίως για το σύνολο υπηρεσιών της δέσμης. Για παράδειγμα, εάν ένας συνδρομητής διαθέτει συμβόλαιο κινητής, σταθερής και Ιντερνετ και βρίσκεται αντιμέτωπος με προβλήματα όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας κινητής, δύναται να καταγγείλει το σύνολο του πακέτου χωρίς κόστος.

• Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του τέλους πρόωρης διακοπής το οποίο δύνανται να ορίσουν οι εταιρείες για την καταγγελία μιας σύμβασης ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του θα γίνεται βάσει του μηνιαίου παγίου που πληρώνει ο συνδρομητής. Αυτό με δεδομένο ότι με το προηγούμενο καθεστώς το τέλος υπολογιζόταν βάσει της ονομαστικής και όχι της πραγματικής τιμής του συμβολαίου. Εάν η διακοπή γίνει εντός των δύο πρώτων μηνών του συμβολαίου, ο συνδρομητής καταβάλλει τα πάγια δύο μηνών, πέραν των παγίων που αντιστοιχούν στον χρόνο παραμονής. Στο ποσό αυτό προστίθεται το εναπομείναν ποσό απόσβεσης για τυχόν επιδότηση που αντιστοιχεί στους εναπομείναντες μήνες μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης μείον δύο μήνες. Εάν η διακοπή γίνει μετά τον δεύτερο μήνα του συμβολαίου, ο συνδρομητής καταβάλλει το 1/4 του αθροίσματος των μηνιαίων παγίων για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Στο ποσό αυτό προστίθεται το εναπομείναν ποσό της επιδότησης για τα 3/4 του εναπομείναντος διαστήματος από την καταγγελία μέχρι την κανονική λήξη της σύμβασης.

• Μειώνεται το ελάχιστο όριο που ο πάροχος υποχρεούται, ύστερα από εντολή του συνδρομητή, να διακόπτει την παροχή υπηρεσιών όταν διαπιστώνει ότι η χρέωση του συνδρομητή υπερβαίνει το όριο αυτό. Το νέο όριο ορίζεται στα 100 ευρώ σε μηνιαία βάση τιμολόγησης και στα 200 ευρώ σε διμηνιαία βάση τιμολόγησης, από 150 ευρώ και 300 ευρώ που ίσχυαν, αντίστοιχα.

• Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να προειδοποιούν τον συνδρομητή για την επικείμενη λήξη της σύμβασής του το αργότερο δύο μήνες πριν από τη λήξη αυτής, ενώ τον συνδρομητή καρτοκινητής, 15 ημέρες πριν λήξει η προπληρωμένη αξία υπηρεσιών.