ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

• Νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, με κυριότερη τη μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για το 2021 και εφεξής. Αντίθετα με την ανοδική τάση που εμφανίζουν οι συντελεστές φορολόγησης νομικών προσώπων παγκοσμίως ως αντιστάθμισμα στο δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών λόγω της πανδημίας, η Ελλάδα προχώρησε τόσο στη μείωση του σχετικού συντελεστή σε 22% από 24% για το 2021 και εφεξής και στη μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από 100% σε 80%, με πρώτη εφαρμογή στα εισοδήματα που θα προκύψουν εντός του 2021. Ειδικά για τα εισοδήματα του 2020, δηλαδή της χρονιάς για την οποία τώρα θα υποβληθούν οι δηλώσεις, η προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων μειώνεται σε 70%. Μάλιστα, η μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς ανέρχεται σε 45% (μειώθηκε από 100% σε 55%). Περαιτέρω, η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης επεκτείνεται και θα καταλαμβάνει επιπλέον τα εισοδήματα φυσικών προσώπων που αποκτώνται εντός του 2021 και προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα, κεφάλαιο και ακίνητα. Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη θεσπισθεί η απαλλαγή του εισοδήματος φυσικών προσώπων από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα για το 2021, ενώ προβλέφθηκε η συνέχισή της και για το 2022. Εξαιρέθηκαν της ανωτέρω απαλλαγής τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και οι συντάξεις.

• Διευκρινίσεις σχετικά με την εξάλειψη της ευθύνης των διοικητικών στελεχών για χρέη της εταιρείας προς την εφορία. Το πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα της αλληλέγγυας ευθύνης των προσώπων που ασκούν διοίκηση εταιρειών (πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές, διαχειριστής, εκκαθαριστής κ.λπ.) για φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναμορφώθηκε πρόσφατα, ούτως ώστε για τη θεμελίωση τέτοιας ευθύνης να απαιτείται η υπαιτιότητα των προσώπων αυτών. Τέτοια υπαιτιότητα δεν υπάρχει σε περίπτωση αποδεδειγμένης και παρατεταμένης αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων διοίκησης λόγω βαριάς ασθένειας, σε περίπτωση παραίτησης προγενέστερης της κρίσιμης περιόδου, για την οποία τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, ακόμα και αν δεν έχει ενημερωθεί η φορολογική διοίκηση, ή σε περίπτωση αποδεδειγμένης έλλειψης αποδοχής του διορισμού στη θέση διοίκησης. Επιπλέον, υπαιτιότητα δεν υφίσταται σε περίπτωση που αποδεικνύεται ότι το εν λόγω πρόσωπο είχε αναλάβει ειδικά μόνο καθήκοντα που δεν σχετίζονται με τις φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου (π.χ. διευθυντής μάρκετινγκ, ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορικής, πωλήσεων κ.ά.) ή σε περίπτωση προσώπου που έχει οριστεί ως νόμιμος εκπρόσωπος αλλοδαπής νομικής οντότητας χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, με σκοπό να διεκπεραιώσει διαδικαστικές ιδίως υποχρεώσεις στη χώρα (λ.χ. ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, αγορά ή πώληση ακινήτου, εκπροσώπηση ενώπιον δημοσίων υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού κ.λπ.). Αλλωστε, υπαιτιότητα θεωρείται ότι δεν συντρέχει σε συγκεκριμένο πρόσωπο που φέρει τις επίμαχες ιδιότητες εφόσον υπάρχει αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, η οποία διαπιστώνει ρητά την έλλειψη υπαιτιότητας ή εφόσον αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο αυτό δεν είχε στην πραγματικότητα ανάμειξη στη διαχείριση των υποθέσεων του νομικού προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η συνδρομή των περιπτώσεων έλλειψης υπαιτιότητας πρέπει να αποδεικνύεται από επαρκή και κατάλληλα έγγραφα (ΑΑΔΕ Α. 1082/2021).   

• Πρόστιμα στους διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που εκμισθώνουν ακίνητα μέσω ψηφιακής πλατφόρμας και δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους από τον νόμο. Οι διαχειριστές ακινήτων υποχρεούνται να εγγράφονται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» της ΑΑΔΕ και να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε ανάρτηση ακινήτου που προβαίνουν σε ψηφιακές πλατφόρμες τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου Βραχυχρόνιας Διαμονής (ΑΜΑ) ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) αν διαθέτουν ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ).  Σε περίπτωση που εντοπίζονται ακίνητα για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί οι παραπάνω υποχρεώσεις, τα στοιχεία τους αποστέλλονται στη ΔΟΥ όπου υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ο διαχειριστής. Στη συνέχεια, το Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των αρμόδιων ΔΟΥ επιβεβαιώνει την ιδιότητα του προσώπου που εμφανίζεται ως διαχειριστής με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει. Οταν από τα αρχεία της ΑΑΔΕ δεν προκύπτει ότι ο διαχειριστής είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται εις βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου. Αφού γίνει η επιβεβαίωση των στοιχείων, αποστέλλεται κλήση στον φορολογούμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα να διατυπώσει τις απόψεις του εντός δέκα ημερών από την επίδοση κλήσης σε αυτόν. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται αιτιολογημένη έκθεση διαπιστώσεων και επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ. Παράλληλα, ο διαχειριστής οφείλει να συμμορφωθεί εντός δεκαπέντε ημερών με τις υποχρεώσεις του, ενώ σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 20.000 ευρώ.

Πηγή: Grant Thornton