ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινάει το πρόγραμμα παγίων δαπανών ύψους 500 εκατ. ευρώ, οι 5 προϋποθέσεις

Ξεκινάει το πρόγραμμα παγίων δαπανών ύψους 500 εκατ. ευρώ, οι 5 προϋποθέσεις

Σήμερα ή το αργότερο τη Δευτέρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για το πρόγραμμα παγίων δαπανών μέσω του οποίου θα λάβουν ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ. 

Το ποσό αυτό θα δοθεί αποκλειστικά για την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις έτσι ώστε η ΑΑΔΕ να μπορέσει να υπολογίσει τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις το προηγούμενο έτος, ενώ ταυτόχρονα οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσον όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.  

Το ποσό που θα λάβουν οι επιχειρήσεις θα βγαίνει αυτόματα και θα πιστώνεται στον λογαριασμό τους στο Taxis για να πληρωθούν οι φόροι και στον ΕΦΚΑ για να καταβληθούν οι εισφορές. Οι ενισχύσεις θα υπολογιστούν ως ποσοστό των παγίων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που δόθηκαν από το κράτος. Οι επιχειρήσεις που θα είναι επιλέξιμες, πρέπει να πληρούν τα εξής:

1. Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

2. Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

3. Να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο που υποχρεούνται.

4. Nα παρουσιάζουν ζημία προ φόρων τουλάχιστον 30% είτε σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδά τους, είτε με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.

5. Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και αυτές που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημίας και όχι σε αυτό της πτώσης τζίρου.

Ως πάγιες δαπάνες θα υπολογίζονται αυτές που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για παροχές σε εργαζομένους, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, καθώς και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα. Ολα αυτά, όπως προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ για τον τύπο και το περιεχόμενο του Ε3, αποτυπώνονται στο έντυπο, όπως άλλωστε και όλες οι ενισχύσεις τις οποίες έλαβαν οι επιχειρήσεις στη διάρκεια του περασμένου έτους για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. 

Οσον αφορά το ποσοστό της ενίσχυσης, αυτό θα προσδιοριστεί αφού ολοκληρωθούν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων, με βάση τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται με βάση την πτώση του τζίρου, καθώς θα είναι υψηλότερο για επιχειρήσεις που είχαν πτώση τζίρου άνω του 60%. Παράλληλα, θα υπάρχουν και ανώτατα όρια στο ύψος της ενίσχυσης, το οποίο:

• Δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% επί των ζημιών προ φόρων για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

• Δεν μπορεί να υπερβαίνει την απώλεια τζίρου μεταξύ του 2020 και του 2019, με ειδική μέριμνα όμως για τις νέες επιχειρήσεις και αυτές που άνοιξαν πρόσφατα υποκατάστημα.