ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Μέχρι τις 17.6.2021 καλούνται οι επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο «myBusinessSupport» για την ενίσχυση με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών. Το μέτρο αναμένεται να αφορά μη καλυπτόμενες δαπάνες, όπως παροχές σε εργαζομένους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα για το διάστημα από 1.4.2020 έως 31.12.2020. Ως προς την ενίσχυση, αυτή θα έχει τη μορφή «πιστωτικού» που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων έτους 2021 που θα καθίστανται πληρωτέες από 1.7.2021 έως 31.12.2021. Για σκοπούς χορήγησης της ενίσχυσης, θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα του εντύπου Ε3 το οποίο απαιτείται να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή μέχρι 17 Ιουνίου προσώρας, χωρίς, ωστόσο, να απαιτείται και η υποβολή φορολογικής δήλωσης, όπως διευκρινίστηκε από τη διοίκηση. Πλήθος επιχειρήσεων προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτή την υποχρέωση και να υποβάλουν εντός προθεσμίας το έντυπο Ε3, μη γνωρίζοντας, όμως, αν τελικά θα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη λήψη της ενίσχυσης, τα οποία θα ανακοινωθούν αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με εξαγγελίες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εμφανίζουν πτώση του τζίρου τους κατά 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Οι περιορισμοί αυτοί, σε περίπτωση που τελικά προβλεφθούν με Υπουργική Απόφαση, αναμένεται να θέσουν εκτός πλαισίου αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες ναι μεν έχουν πληγεί οικονομικά, κατάφεραν όμως να αντεπεξέλθουν στις δυσμενείς μέχρι τώρα συνθήκες της αγοράς.

Την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα για σκοπούς ΦΠΑ εξετάζει συχνά η φορολογική αρχή κατά τους ελέγχους αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ εισροών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο ομίλων με διεθνή παρουσία και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών. Αλλοδαπές επιχειρήσεις που αιτούνται την επιστροφή του ΦΠΑ εισροών τους στην Ελλάδα ελέγχονται, σύμφωνα με τον νόμο, ως προς το εάν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα καθώς, σε αυτή την περίπτωση, δεν δικαιούνται την επιστροφή. Επιπλέον, εάν κριθεί ότι διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση καταλογίζεται κατά κανόνα και ΦΠΑ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και του Συμβουλίου της Επικρατείας, μόνιμη εγκατάσταση για σκοπούς ΦΠΑ υφίσταται όταν η αλλοδαπή επιχείρηση διαθέτει, κατά πάγιο τρόπο, έστω και μέσω συνδεδεμένης επιχείρησης ή παγίου εμπορικού εταίρου ή υπεργολάβου, την αναγκαία οργανωτική και υλική υποδομή και το ανθρώπινο και τεχνικό δυναμικό ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες της στη χώρα. Εξάλλου, το ίδιο μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβαίνει, υπό προϋποθέσεις, εάν η συνδεδεμένη ελληνική επιχείρηση παρέχει υποστηρικτικές ή βοηθητικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογικός έλεγχος, βασιζόμενος στη διάρθρωση της δραστηριότητας του ομίλου, ενδέχεται να θεωρήσει ότι μία από τις αλλοδαπές επιχειρήσεις δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω μιας μόνιμης και επαρκούς υποδομής. Τα γενικά αυτά κριτήρια περί ύπαρξης ή μη μόνιμης εγκατάστασης για σκοπούς ΦΠΑ συγχέονται με τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, με το Συμβούλιο της Επικρατείας πάντως να αποσαφηνίζει ότι δεν ασκεί επιρροή ο τρόπος με τον οποίο η σύμβαση μεταξύ δύο κρατών-μελών περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος ορίζει τη μόνιμη εγκατάσταση (ΣτΕ 501/2020, ΣτΕ 1062/2019, ΣτΕ 167/2018 κ.ά.).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση προς έκπτωση δαπάνης ενοικίου είναι η εξόφληση με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Η φορολογική αρχή πρόσφατα διευκρίνισε ότι η κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, η χρήση τραπεζικής επιταγής, η έκδοση επιταγής σε διαταγή του εκμισθωτή ή η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης αποτελούν ενδεικτικά κατάλληλα μέσα πληρωμής των δαπανών ενοικίων ώστε να υπάρχει δικαίωμα αναγνώρισής τους προς έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα. Το μέτρο εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι η φορολογική αρχή επιχειρεί να ενισχύσει τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών θεσπίζοντας αντικίνητρα με στόχο την αποθάρρυνση των συναλλαγών με μετρητά. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία οι αντισυμβαλλόμενοι είναι παράλληλα προμηθευτές και πελάτες επιτρέπεται να προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται κάποια διάταξη νόμου και ότι τυχόν υπόλοιπο από τον συμψηφισμό θα καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανεξάρτητα από το ύψος του. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι εάν το ενοίκιο εξοφληθεί από τρίτο πρόσωπο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή, τότε η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αυτού.

Πηγή: Grant Thornton