ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Πώς θα επενδύεται ο «ατομικός κουμπαράς»

Ανά 3 έτη οι ασφαλισμένοι μπορούν να αλλάζουν πρόγραμμα – Η στρατηγική του νέου επικουρικού και το πλαίσιο εποπτείας

pos-tha-ependyetai-o-atomikos-koymparas-561418342

Το δικό τους επενδυτικό προφίλ θα μπορούν να επιλέγουν, ανά τρία χρόνια, οι ασφαλισμένοι στο νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) υπό αυστηρή όμως εποπτεία και έλεγχο, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπ. Εργασίας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Κατά το ίδιο διάστημα, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να κατατεθεί και να ψηφιστεί στη Βουλή εντός του Ιουλίου. Στόχος του σχεδίου νόμου με τίτλο «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά» είναι, σύμφωνα με την έκθεση συνεπειών που το συνοδεύει (παράλληλα με τις 3 οικονομικές μελέτες), η «διασφάλιση στους εργαζομένους ενός βιοτικού επιπέδου, το οποίο δεν απομακρύνεται ουσιωδώς από αυτό που είχαν κατά τον εργασιακό τους βίο, καθώς και την εξασφάλιση ενός βιώσιμου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με την εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών».

Στην πράξη, ρυθμίζεται το δεύτερο σκέλος της δημόσιας υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, της επικουρικής, με βάση το οικονομικό σύστημα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα προκαθορισμένων εισφορών και αφετέρου ιδρύεται Ταμείο για τη διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ).

Οι εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών καταβάλλονται μηνιαίως και εισπράττονται για λογαριασμό του ΤΕΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ και στη συνέχεια αποδίδονται, μέσα σε 1 μήνα, στο νέο Ταμείο. Εάν οι εισφορές καταβληθούν εκπρόθεσμα, θα βαρύνονται με τους τόκους και τις προσαυξήσεις που προβλέπονται για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης και οι απαιτήσεις θα εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων από το ΚΕΑΟ.  

Για κάθε ασφαλισμένο του ΤΕΚΑ δημιουργείται ατομικός λογαριασμός, στον οποίο απεικονίζονται λογιστικά τουλάχιστον οι καταβλητέες εισφορές, οι καταβληθείσες εισφορές, οι οφειλόμενες εισφορές αλλά και οι αποδόσεις από την επένδυση των εισφορών καθώς και οι κρατήσεις.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου θα επενδύονται και η διοίκηση του ΤΕΚΑ θα πρέπει να μεριμνά για την επαρκή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και την επιλογή ποιοτικών επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ότι πρέπει να αποφεύγονται η υπέρμετρη εξάρτηση από συγκεκριμένο στοιχείο ή εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων, καθώς και η υπέρμετρη συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά.

Στην πράξη, το ΤΕΚΑ θα παρέχει στους ασφαλισμένους ένα προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής, το οποίο θα αξιολογείται από το Δ.Σ. ως το πλέον ενδεδειγμένο για τον μέσο ασφαλισμένο. Με την υπαγωγή τους στο νέο Ταμείο, οι ασφαλισμένοι θα κατατάσσονται αυτόματα στο προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα.

Μάλιστα, το νομοσχέδιο ορίζει ότι το Ταμείο μπορεί να παρέχει στους ασφαλισμένους περισσότερα του ενός επενδυτικά προγράμματα κύκλου ζωής με διαφοροποιημένο επενδυτικό κίνδυνο σε σχέση με το προκαθορισμένο. Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επιλέξουν το διαφορετικό πρόγραμμα ή συνδυασμό προγραμμάτων από το προκαθορισμένο υποβάλλοντας μια απλή αίτηση, αφού συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και προσδιορισμού ατομικών επενδυτικών χαρακτηριστικών που διατίθεται από το Ταμείο, με βάση το οποίο προτείνεται το πλέον κατάλληλο επενδυτικό πρόγραμμα για τον ασφαλισμένο.

Το ΤΕΚΑ θα διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του και θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες οργάνωσης και στελέχωσης προς τον σκοπό αυτό. Βέβαια, με απόφαση του Δ.Σ., θα καθορίζονται οι συγκεκριμένοι όροι ώστε το Ταμείο να συνάπτει συμβάσεις διαχείρισης μέρους των περιουσιακών του στοιχείων και με εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων. Ο διαχειριστής επενδύσεων θα είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του ΤΕΚΑ, σύμφωνα με την καθορισμένη επενδυτική στρατηγική, με σκοπό την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποδόσεων.
Στις αρμοδιότητες του διαχειριστή επενδύσεων περιλαμβάνονται:

α) Η λήψη και η διαβίβαση εντολών του Ταμείου σχετικά με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα και η εκτέλεση των εντολών αυτών για λογαριασμό του Ταμείου.

β) Η διαπραγμάτευση για την κατάρτιση συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. 

γ) Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων κ.λπ.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το ΤΕΚΑ θα διορίζει έναν ή περισσότερους θεματοφύλακες για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του. Το νέο Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία του υπ. Εργασίας, καθώς και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν 

pos-tha-ependyetai-o-atomikos-koymparas0

Το νέο Ταμείο έχει ως σκοπό τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης στους ασφαλισμένους του –ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας– που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1.1.2022 και εφεξής εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Η υποχρεωτική υπαγωγή αφορά, συνεπώς, κατ’ αρχήν τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση τα πρόσωπα, τα οποία υπάγονται με βάση γενική ή ειδική διάταξη σε καθεστώς επικουρικής ασφάλισης άλλων φορέων, όπως ιδίως των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), της ΤτΕ, του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) κ.λπ.

Προσοχή όμως. Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου είναι αποκλειστική, με την έννοια ότι δεν επιτρέπεται παράλληλη υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Δίνεται βέβαια η  δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου όσων είναι ήδη ασφαλισμένοι –υποχρεωτικά ή προαιρετικά– στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και εξής. 
Το δικαίωμα υπαγωγής μπορεί να ασκηθεί εντός δύο ετών και συγκεκριμένα από 1.1.2023 μέχρι και 31.12.2024. Στα προαιρετικά υπακτέα πρόσωπα ανήκουν, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης. Προβλέπεται, επίσης, ότι η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης, κυρίως την υποχρεωτική καταβολή εισφορών.

Μάλιστα, το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα, από την 1.1.2021 να υποβάλουν αίτηση προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην επικούρηση. Στη συνέχεια, από την 1.1.2022 τα πρόσωπα αυτά, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη ηλικίας, θα υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

Τελευταίες ειδήσεις