ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκδοση συντάξεων: Πώς θα αμείβονται οι ιδιώτες από τον ΕΦΚΑ

Το ποσό που θα λαμβάνουν ξεκινά από 30 ευρώ και μπορεί να ξεπερνάει τα 200 ευρώ

Έκδοση συντάξεων: Πώς θα αμείβονται οι ιδιώτες από τον ΕΦΚΑ

Ποσά που ξεκινούν από 30 ευρώ και μπορεί να ξεπερνούν τα 200 ευρώ προβλέπονται ως αμοιβή του ΕΦΚΑ προς τους πιστοποιημένους δικηγόρους, λογιστές και οικονομολόγους που θα εμπλακούν στη διαδικασία έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, προκειμένου και οι πιστοποιημένοι ιδιώτες να ριχτούν στη μάχη περιορισμού των εκκρεμοτήτων, ιδιαίτερα μετά το καλοκαίρι, όταν και αναμένεται νέα αύξηση των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης, καθορίζει το ύψος της κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης τόσο για βεβαιώσεις όσο και για σχέδια αποφάσεων συνταξιοδότησης. Δεν αποκλείει, μάλιστα, τη δυνατότητα του επαγγελματία να ζητήσει από τον ασφαλισμένο επιπλέον αμοιβή. Προβλέπει, βέβαια, τη δυνατότητα του πιστοποιημένου ιδιώτη να υποβάλει ο ίδιος την αίτηση – φάκελο στον ΕΦΚΑ, εάν ο ασφαλισμένος δεν το κάνει μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ αναγνωρίζει την πιθανότητα επιστροφής του φακέλου στην περίπτωση αδυναμίας έκδοσης των σχετικών βεβαιώσεων.  

Αναλυτικά, η κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για βεβαιώσεις και σχέδια που συντάσσουν και εκδίδουν οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες καθορίζεται ως εξής:

α. Για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης: 40 ευρώ, όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης, 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.

β. Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία / αίτηση για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών: 30 ευρώ.

γ. Βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου: 30 ευρώ.

δ. Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής): 60 ευρώ. Εάν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλέον του ενός.

ε. Προσυνταξιοδοτική βεβαίωση: 60 ευρώ. Εάν η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αμοιβή ανέρχεται σε 80 ευρώ.

Η ανάθεση στον συγκεκριμένο ιδιώτη θα πρέπει να κοινοποιείται στον e-ΕΦΚΑ. Οταν υποβάλλεται η βεβαίωση ή το σχέδιο που έχει συντάξει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας, σε αυτό περιλαμβάνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί στην παραλαβή της ανάθεσης από τον e-ΕΦΚΑ, ο οποίος θα ελέγχει την αντιστοιχία ανάμεσα στην υποβληθείσα βεβαίωση ή το υποβληθέν σχέδιο και στο αντικείμενο της ανάθεσης. Εάν οι υποβληθείσες βεβαιώσεις ή σχέδια αντιστοιχούν στην ανάθεση, ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρεί στην καταβολή της αντίστοιχης αποζημίωσης με ισόποση πίστωση του λογαριασμού που έχει δηλώσει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας.

Η ΚΥΑ προβλέπει επίσης ότι ο πιστοποιημένος επαγγελματίας θα μπορεί να υποβάλλει και μόνος του βεβαίωση ή σχέδιο που έχει συντάξει έπειτα από ανάθεση από τον ασφαλισμένο, εφόσον η υποβολή δεν έχει γίνει από τον πολίτη εντός μηνός από την έκδοση της βεβαίωσης ή τη σύνταξη του σχεδίου.

Αναγνωρίζει, βέβαια, ότι θα υπάρχουν και «δύσκολες» υποθέσεις, τις οποίες ούτε οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα μπορέσουν να «λύσουν». Σε αυτές τις περιπτώσεις, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να εκδώσει το σχέδιο ή να συντάξει τη βεβαίωση που του έχει ανατεθεί, δίνεται το δικαίωμα στον ιδιώτη για τη διακοπή της ανάθεσης. Προσοχή όμως. 

Σε μια τέτοια περίπτωση οφείλει να παραδώσει αμελλητί στον ασφαλισμένο όποιο τυχόν έγγραφο έχει περιέλθει στην κατοχή του και να ενημερώσει σχετικώς τον e-ΕΦΚΑ. Στην ενημέρωση προς τον e-ΕΦΚΑ ο πιστοποιημένος επαγγελματίας θα μπορεί να αναφέρει και τους λόγους που οδήγησαν στην αδυναμία του να εκδώσει το σχέδιο ή να συντάξει τη βεβαίωση που του είχε ανατεθεί. 

Εάν η ανάθεση που έχει γίνει στον πιστοποιημένο επαγγελματία αφορά περισσότερες ενέργειες (βεβαιώσεις ή σχέδια), η παραπάνω δήλωση μπορεί να αφορά κάποιες από αυτές.  

Η αποζημίωση των πιστοποιημένων επαγγελματιών θα καταχωρίζεται ως έσοδο στο βιβλίο εσόδων – εξόδων του επαγγελματία. Οπως όμως προβλέπει και ο νόμος, δεν θα περιλαμβάνεται στις δηλώσεις ΦΠΑ. Θα δηλώνεται στο έντυπο Ε1 ως εισόδημα που εξαιρείται από φόρο και εισφορά και δεν θα δηλώνεται στο έντυπο Ε3.