ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρυθμίσεις χρεών: Τι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι τράπεζες

Ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας της ΤτΕ είναι προσαρμοσμένος στον νόμο για τη δεύτερη ευκαιρία

Ρυθμίσεις χρεών: Τι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι τράπεζες

Συγκεκριμένες λύσεις ρύθμισης της οφειλής ή οριστικής διευθέτησης θα πρέπει να προτείνουν οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων στους δανειολήπτες με οφειλές σε καθυστέρηση. Οι λύσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, δηλαδή τα εισοδήματά του, τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, τις λοιπές οφειλές και το εναπομένον εισόδημα για την κάλυψη του ελάχιστου επιπέδου «εύλογων δαπανών διαβίωσης». 

Τις υποχρεώσεις αυτές ορίζει ο αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας που θέσπισε η ΤτΕ και ο οποίος είναι προσαρμοσμένος στον νόμο για τη δεύτερη ευκαιρία, εξαιρώντας από τις υποχρεώσεις που προβλέπει όσους οφειλέτες έχουν κάνει αίτηση για την ένταξή τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή αίτηση πτώχευσης. Επίσης εξαιρεί:

α) Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν από την 1.1.2015.
β) Απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν:
1. Το ποσό των 1.000 ευρώ, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης είναι φυσικό πρόσωπο.
2. Το ποσό των 5.000 ευρώ, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης είναι νομικό πρόσωπο.
γ) Απαιτήσεις έναντι νομικών προσώπων που δεν αποτελούν «πολύ μικρές επιχειρήσεις».

Να σημειωθεί ότι ενώ ως λύσεις ρύθμισης είναι π.χ. η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου, η μειωμένη δόση, η καταβολή μόνο τόκων, ο διαχωρισμός της οφειλής, η διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης ή η αναδιοργάνωση της επιχείρησης, ώστε να καταστεί βιώσιμη, ως λύση οριστικής διευθέτησης ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη ή ο τερματισμός της, με στόχο την οριστική τακτοποίηση της απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος έναντι του δανειολήπτη. Η λύση αυτή μπορεί να συνδυάζεται με παράδοση (εθελοντική) στην τράπεζα των ακινήτων επί των οποίων έχει συσταθεί εμπράγματη ασφάλεια για τη μείωση του συνόλου της απαίτησης ή ακόμα και με οικειοθελή εκποίηση των ακινήτων επί των οποίων έχει συσταθεί εμπράγματη ασφάλεια προς τακτοποίηση της απαίτησης, καθώς και με μετατροπή της σύμβασης σε ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση.

Στις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί η τράπεζα περιλαμβάνονται η επικοινωνία με τον οφειλέτη αλλά και τον εγγυητή του δανείου, βάσει τυποποιημένης διαδικασίας, και η προσφορά συγκεκριμένων λύσεων που θα λαμβάνουν υπόψη εκτός από την οικονομική κατάσταση και τη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.