ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι απαλλάσσονται από το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Ποιοι απαλλάσσονται από το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για ομάδες εργοδοτών – επαγγελματιών και συναλλασσομένων με τον φορέα. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων απαλλάσσονται:

• Οι δικαιούχοι αμοιβών γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωμή γίνεται απευθείας στον δικαιούχο ή σε πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

• Το ελληνικό Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εκτός των δήμων, κοινοτήτων, νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, διαδημοτικών, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, το δημόσιο άλλων κρατών, οι διεθνείς οργανισμοί, καθώς και συγκεκριμένα ιδρύματα.

• Οι μεταβιβάζοντες αγροτεμάχια αντικειμενικής αξίας κάτω των 5.000 ευρώ.

• Η ΤτΕ και τα αναγνωρισμένα στην Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα.

• Οι δικαιούχοι των ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση.

• Ο σύνδικος της πτώχευσης φυσικού ή νομικού προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την πτωχευτική περιουσία, ο εκκαθαριστής επιχείρησης για τις πράξεις της εκκαθάρισης, ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς, καθώς και ο εκκαθαριστής κληρονομιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την κληρονομιά.

• Οι εκμισθωτές κινητών και ακινήτων για τη λήψη του μισθώματος.

• Οι δικαιούχοι στεγαστικών δανείων για την παροχή υποθήκης προς εξασφάλιση των δανείων αυτών.

• Οι δικαιούχοι επιδότησης – επιχορήγησης από την Ευρωπαϊκή Ενωση, μόνο για την είσπραξη αυτής.

• Οι διοικητές ή οι πρόεδροι φορέων κοινωνικής ασφάλισης για τις οφειλές των φορέων που διοικούν.

• Οι ασφαλιστικοί εκκαθαριστές για τα χρέη της ασφαλιστικής επιχείρησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους.

• Οι εκκαθαριστές που ορίζονται για τα χρέη δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

• Οι ειδικοί διαχειριστές για τα χρέη της υπό ειδικής διαχείρισης επιχείρησης.

• Οι υπό ειδική διαχείριση επιχειρήσεις.

• Τα μέλη των υπό εκκαθάριση προσωπικών εταιρειών για τη μεταβίβαση εταιρικών ακινήτων αυτών, αναφορικά με τις ατομικές τους οφειλές.

• Ο εκκαθαριστής, που διορίζεται από το δικαστήριο με την οριστική δικαστική απόφαση δικαστικής ρύθμισης οφειλών του νόμου Κατσέλη, για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν την περιουσία του οφειλέτη, καθώς και κάθε συναλλαγή του με το Δημόσιο στο πλαίσιο της εκκαθάρισης.