ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή απομακρυσμένων δικτύων διανομής αερίου

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το σχέδιο η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή απομακρυσμένων δικτύων διανομής αερίου

Το σχέδιο απόφασης για την τροφοδοσία καταναλωτών με φυσικό αέριο σε περιοχές απομακρυσμένες από τα δίκτυα έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση η ΡΑΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση των σχεδίων των διαχειριστών διανομής φυσικού αερίου που έχει ήδη εγκρίνει. 

Στην αιτιολογική έκθεσή της η ΡΑΕ αναγνωρίζει πως η κατασκευή απομακρυσμένων δικτύων συντελεί στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την οικονομικότητα του καυσίμου σε σχέση με άλλα καύσιμα όσο και το γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι το πλέον φιλικό προς το περιβάλλον από τα ορυκτά καύσιμα. 

Η ισχύς της προτεινόμενης απόφασης διευκρινίζεται ότι θα είναι για ένα έτος από τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ ή έως ότου η ΡΑΕ ολοκληρώσει την αναθεώρηση του πλαισίου που διέπει την τροφοδότηση των απομακρυσμένων δικτύων διανομής φυσικού αερίου. Για το διάστημα αυτό η ΡΑΕ δεν θα εγκρίνει την κατασκευή νέων απομακρυσμένων δικτύων διανομής, παρά μόνο στην περίπτωση που οι δαπάνες τροφοδότησης του δικτύου δεν επιβαρύνουν τους τελικούς πελάτες άλλων δικτύων διανομής με τα οποία έχουν κοινή ρυθμιζόμενη βάση.  

Επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη απομακρυσμένων δικτύων έχουν υποβάλει, και έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ και η Hengas. Οι περιοχές αυτές θα τροφοδοτούνται με CNG (συμπιεσμένο φυσικό αέριο) ή LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) που θα μεταφέρεται μέσω ενός «εικονικού αγωγού». Η έννοια του «εικονικού αγωγού», σύμφωνα με την προτεινόμενη απόφαση της ΡΑΕ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις τροφοδότησης απομακρυσμένου δικτύου διανομής:

Α) Με CNG μέσω φορτηγών από συμπιεστή που βρίσκεται σε έξοδο άλλου δικτύου διανομής του ίδιου ή άλλου διαχειριστή διανομής.
Β) Με CNG μέσω φορτηγών από συμπιεστή που βρίσκεται σε έξοδο συστήματος μεταφοράς.
Γ) Με LNG μέσω φορτηγών από εγκατάσταση Truck Loading.
Δ) Με LNG μέσω πλοίων από εγκατάσταση Small-Scale LNG.

Το κόστος της υπηρεσίας «εικονικού αγωγού» εντάσσεται στο απαιτούμενο έσοδο βασικής δραστηριότητας της διανομής. Ο διαχειριστής του απομακρυσμένου δικτύου διανομής εισηγείται σχετικά με την τροφοδότησή του, με βασικά κριτήρια: α) την οικονομικότητα της τροφοδότησης, β) την επί ίσοις όροις πρόσβαση των προμηθευτών και γ) την ασφάλεια εφοδιασμού του δικτύου. Η εισήγηση του διαχειριστή θα πρέπει να αναφέρει εάν το απομακρυσμένο δίκτυο θα τροφοδοτηθεί με CNG ή LNG, ιδίως ανάλογα με την απαιτούμενη ποσότητα φυσικού αερίου για την ασφαλή τροφοδότηση του δικτύου του καθώς και τους όρους και τα κριτήρια του διαγωνισμού, όπως και τη μέγιστη μοναδιαία τιμή για την παροχή της υπηρεσίας ανά κιλοβατώρα και χιλιόμετρα απόστασης, βάσει στοιχείων. Η ΡΑΕ καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις απόψεις τους επί του προτεινόμενου σχεδίου απόφασης, με ηλεκτρονική επιστολή, έως και την Τρίτη 3 Αυγούστου.