ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εντός στόχου ο προϋπολογισμός το πρώτο εξάμηνο

Εντός στόχου ο προϋπολογισμός το πρώτο εξάμηνο

Η οριακή αύξηση των εσόδων το πρώτο εξάμηνο του έτους κρατάει τον προϋπολογισμό εντός στόχων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

Μάλιστα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό έτος οι εισπράξεις είναι σημαντικά μεγαλύτερες, με τον ΦΠΑ να καταγράφει αύξηση της τάξεως των 698 εκατ. ευρώ. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 9,093 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9,919 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 20,140 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 81 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 42 εκατ. ευρώ ή 0,6%.

β) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,1%.

γ) Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 11,6%.

δ) Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 7,5%.

ε) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 5,5%.

στ) Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 46 εκατ. ευρώ ή 167,5%.

ζ) Μεταβιβάσεις κατά 38 εκατ. ευρώ ή 1,7%.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) κατά 11 εκατ. ευρώ ή 0,3%.

β) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (ΝΠ) κατά 64 εκατ. ευρώ ή 8,6%.

γ) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 17 εκατ. ευρώ ή 3,4%.

δ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 21 εκατ. ευρώ ή 1,6%.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε 34,192 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 641 εκατ. ευρώ ή 1,8% έναντι του στόχου. Η υποεκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού ύψους 471 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των επιχορηγήσεων προς ΟΚΑ ύψους 459 εκατ. ευρώ. Αναμένεται πλήρης απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων έως το τέλος του έτους. Αντίθετα, οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Αμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων) κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 673 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων.

Το σκέλος του ΠΔΕ κινήθηκε περίπου στα επίπεδα του στόχου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19 εκατ. ευρώ ή 0,5%. Σημειώνεται το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι πληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι πρώτες πληρωμές ύψους 39 εκατ. ευρώ έλαβαν χώρα για προγράμματα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.