ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 622 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο

Στα 4,02 δισ. ευρώ υποχώρησαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 622 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο

Αύξηση 34% στα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα το πρώτο εξάμηνο του 2021, τα οποία ανήλθαν στα 622 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την ανάκαμψη σε όλους τους βασικούς τομείς κερδοφορίας καθώς και τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, ενώ στα μόλις 4,02 δισ. ευρώ υποχώρησαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα, με τον δείκτη NPE να διαμορφώνεται στο 12,8%.

Παρά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις μετακινήσεις στο μεγαλύτερο μέρος του εξαμήνου, η Εθνική Τράπεζα κατάφερε να επιτύχει ισχυρές επιδόσεις, με τον δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα να μειώνεται στο 51% το β΄ τρίμηνο, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν αύξηση κατά 10% σε ετήσια βάση. Εξαιρώντας τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και μετά από προβλέψεις, τα οργανικά κέρδη του ομίλου της Εθνικής εκτοξεύθηκαν κατά 58% σε ετήσια βάση, στα 208 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2021, αισθητά κοντά στην επίτευξη του στόχου για επαναλαμβανόμενα ετήσια κέρδη ύψους 0,5 δισ. ευρώ, με απόδοση ιδίων κεφαλαίων της τάξεως του 9% περίπου για το επόμενο έτος. 

Από πλευράς ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων NPEs παρέμεινε αρνητικός, συντελώντας στη συνολική οργανική μείωση των NPEs κατά 0,2 δισ. ευρώ στο εξάμηνο, παρά τη λήξη όλων των προγραμμάτων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών στο τέλος του 2020. 

Η κατάσταση πληρωμών των ενήμερων πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών συνεχίζει να ξεπερνά τις προσδοκίες της τράπεζας, καθώς μόνο το 3% βρίσκεται σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών (άνω των 90 ημερών), ενώ μόλις το 1% παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών). Επιπλέον, περίπου το 60% των ενήμερων πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών είναι χαμηλού ρίσκου και δεν έχουν ζητήσει περαιτέρω διευκολύνσεις πληρωμών μετά τη λήξη των εν λόγω προγραμμάτων. 

Ως αποτέλεσμα, οι προσδοκίες της διοίκησης είναι ότι θα ξεπεραστεί ο στόχος που έχει τεθεί για το κόστος πιστωτικού κινδύνου της τράπεζας.   

Οσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια της συστημικής τράπεζας, βελτιώθηκε περαιτέρω η ήδη ισχυρή κεφαλαιακή θέση από τις αρχές του 2021, με τον δείκτη CET1 και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχονται σε 16,0% και 17,0%, αντίστοιχα. 

Η κεφαλαιακή θέση της Εθνικής αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά περίπου 170 μονάδες βάσης, στο 18,8%, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier, η οποία αναμένεται εντός του γ΄ τριμήνου, και την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Αναφορικά με τις εκταμιεύσεις δανείων, στην Ελλάδα ανήλθαν σε 2,0 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο, ενισχυμένες κατά 9% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις δανείων εταιρικής τραπεζικής. 

Οι εγχώριες καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 49,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,5% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου, οι οποίες υπερβαίνουν πλέον το 80% των συνολικών καταθέσεων της ΕΤΕ στην Ελλάδα.

Οπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, τα κονδύλια από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) σε συνδυασμό με τις περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη χώρα αναμένεται να οδηγήσουν σε εκτόξευση των επενδύσεων. 

Αξιοποιώντας το βελτιωμένο λειτουργικό μοντέλο της ΕΤΕ, όπως αναδείχθηκε από το επιτυχημένο πρόγραμμα μετασχηματισμού που μόλις ολοκλήρωσε το τρίτο έτος του, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε προνομιακή θέση για να στηρίξει τους πελάτες της σε ένα περιβάλλον υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο να αναδειχθεί σε τράπεζα πρώτης επιλογής στην Ελλάδα. Ενόψει αυτών των θετικών προοπτικών, η διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της για υψηλή κερδοφορία, μείωση των NPEs και κεφαλαιακή επάρκεια, παρέχοντας προστιθέμενη αξία στους πελάτες και στους μετόχους.