ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστική ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

Δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 240 δόσεις, με ελάχιστη καταβολή τα 50 ευρώ – Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Εξωδικαστική ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

Αιτήσεις για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών και προς τον ΕΦΚΑ μπορούν να υποβάλλουν από τις αρχές του Ιουνίου όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, καθώς από τον περασμένο Οκτώβριο θεσπίστηκε ο «εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών» ως μια πάγια διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών τόσο φυσικών όσο και νομικών προσώπων έναντι όλων των πιστωτών τους (Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, πιστωτικά ιδρύματα και λοιπούς ιδιώτες πιστωτές). Πρόσφατα, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών εξέδωσε μάλιστα εγκύκλιο, με την οποία περιγράφει το πλαίσιο λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 240 δόσεις, με ελάχιστη καταβολή τα 50 ευρώ. 

Ηλεκτρονική αίτηση

Στην εγκύκλιο τονίζεται συνολικά η διαδικασία της υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης από τον οφειλέτη για να ενταχθεί στη ρύθμιση, καθώς και η διαπραγμάτευση που έπεται. Ορίζεται το χρονοδιάγραμμα υποβολής των σχετικών προτάσεων και ξεκαθαρίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες που αξιοποιούνται για να περιγράψουν το «προφίλ» του οφειλέτη, ώστε να φανεί αν θα γίνει αποδεκτή ή όχι η αίτησή του.

Να σημειωθεί ότι μόνο με βάση τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του Ν. 4469/2017, για τον οποίο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει από τις 30.4.2020, έχουν υποβληθεί στο ΚΕΑΟ συνολικά 7.219 αιτήσεις από οφειλέτες που έχουν οφειλές προς τα ταμεία. Από αυτές, οι 2.524 προχωρούν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές, οι 708 αφορούν διμερή διαπραγμάτευση με το  ΚΕΑΟ, ενώ οι υπόλοιπες 3.987 είναι αιτήσεις για οφειλές ελευθέρων επαγγελματιών. Στην παρούσα φάση γίνεται η αξιολόγηση – επεξεργασία των εκκρεμών αιτήσεων, οι οποίες είναι συνολικά 730. Η νέα εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι από την υποβολή της αίτησης και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αίρονται τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Σε περίπτωση συμφωνίας των δύο μερών, υπογράφεται σύμβαση αναδιάρθρωσης.  

Στη διαδικασία μπορούν να ενταχθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Κατ’ εξαίρεσιν μπορούν να ρυθμιστούν ενήμερες ή εξυπηρετούμενες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών. Για να συμβεί αυτό, όμως, ο οφειλέτης πρέπει να επικαλεστεί γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης λόγω μείωσης των εισοδημάτων του ή αύξησης των δαπανών του σε ποσοστό τουλάχιστον 20%.

Το ΚΕΑΟ αναλύει τη μεταβολή του εισοδήματος αλλά και των δαπανών της τρέχουσας περιόδου, για να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις να ενταχθεί στον μηχανισμό οφειλέτης με ενήμερες οφειλές. Σε κάθε περίπτωση αξιοποιούνται στοιχεία έξι μηνών έως ενός έτους πριν από την υποβολή της αίτησης.
Για τους εργαζομένους λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποδοχές του προηγούμενου εξαμήνου και διαπιστώνεται εάν υπήρξε επιδείνωση. Αντίστοιχα, για τους συνταξιούχους λαμβάνεται υπόψη η μηνιαία σύνταξη. Για φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα και νομικά πρόσωπα γίνεται έλεγχος στα έσοδα των τελευταίων έξι μηνών.

Για όλα τα φυσικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη οι έκτακτες δαπάνες λόγω απρόβλεπτων περιστατικών, περιστατικών ανωτέρας βίας, υγείας και μεταβολών στην οικογενειακή κατάσταση.

Για νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα λαμβάνονται υπόψη οι λειτουργικές και έκτακτες δαπάνες, όπως ενδεικτικά έκτακτες δαπάνες λόγω COVID-19, καταστροφής παγίων στοιχείων της επιχείρησης ή εμπορευμάτων, πληρωμής αποζημιώσεων λόγω εργατικών ατυχημάτων.

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στις διατάξεις της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μεταξύ του οφειλέτη και των συμμετεχόντων πιστωτών, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του Δημοσίου διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η πρόταση ρύθμισης οφειλών δύναται να κατατίθεται εντός 35 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αρχικής αίτησης. Ο οφειλέτης οφείλει να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση του χρηματοδοτικού φορέα εντός 10 ημερών από την κατάθεσή της. Στην περίπτωση που η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη και τη συναίνεση της πλειοψηφίας των χρηματοδοτικών φορέων που είναι συμμετέχοντες πιστωτές, υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Προσοχή. Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να καταθέσει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της πρότασης αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση. Σε χρονικό διάστημα 30 ημερών, δε, θα πρέπει να έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των πιστωτών, διαφορετικά η διαδικασία κρίνεται λήξασα χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. 

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Ο οφειλέτης πρέπει να τηρεί τη ρύθμιση και να καταβάλλει το σύνολο των δόσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης, με μικρότερη δόση τα 50 ευρώ και μέγιστη διάρκεια ρύθμισης τους 240 μήνες. Στην περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της ρύθμισης με την καταβολή του συνόλου των δόσεων, κάθε καταλαμβανόμενος πιστωτής παρέχει στον οφειλέτη πιστοποίηση της ρυθμισμένης απαίτησής του βάσει της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται εάν δεν καταβληθεί ποσό που υπερβαίνει την αξία τριών δόσεων της ρύθμισης ή εάν το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει την αξία τουλάχιστον του 3% του οφειλόμενου ποσού, έχει, δε, ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και την απαίτηση του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων.

Τελευταίες ειδήσεις