ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πακέτο μέτρων για την ανάπτυξη των εταιρειών – τεχνοβλαστών

Πακέτο μέτρων για την ανάπτυξη των εταιρειών – τεχνοβλαστών

Τη δυνατότητα να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα εκτός Ελλάδας θα έχουν οι εταιρείες – τεχνοβλαστοί, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαθέτουν και εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, θα επιτρέπεται η συμμετοχή σε αυτές επενδυτών και επενδυτικών εταιρειών, ενώ θα μπορούν να εκδίδουν και ομόλογα, κάτι που διευρύνει σημαντικά τους τρόπους χρηματοδότησής τους και επομένως της περαιτέρω ανάπτυξής τους. 

Τα παραπάνω προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις εταιρείες – τεχνοβλαστούς», το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, διαδικασία η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου. Πέρα από τη μεγαλύτερη σύνδεση των πανεπιστημίων και εν γένει της έρευνας με την αγορά, την πραγματική οικονομία, με το νομοσχέδιο επιχειρείται η κωδικοποίηση του πλαισίου για τους τεχνοβλαστούς, καθώς σήμερα στην πραγματικότητα κάθε πανεπιστήμιο και ερευνητικός φορέας χειρίζεται κατά το δοκούν το ζήτημα των τεχνοβλαστών.

Οι τεχνοβλαστοί ή spin-offs, όπως είναι ο αγγλικός όρος που συχνά χρησιμοποιείται και στην Ελλάδα, είναι οι εταιρείες που συστήνονται για την εμπορική εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας ενός πανεπιστημίου ή ερευνητικού φορέα με συμμετοχή των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (καθηγητών, ερευνητών, φοιτητών) που συνεισέφεραν στη δημιουργία της πνευματικής αυτής ιδιοκτησίας. Οι βασικές ρυθμίσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

• Για την εταιρεία τεχνοβλαστό, αποφασίζει: α) το πρυτανικό συμβούλιο, στην περίπτωση των ΑΕΙ (β) το διοικητικό συμβούλιο, στην περίπτωση ερευνητικού κέντρου ή κάθε άλλου ερευνητικού οργανισμού. Το πρυτανικό συμβούλιο μπορεί να εκχωρεί τη σχετική αρμοδιότητα στην εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας του πανεπιστημίου.

• Η έδρα των τεχνοβλαστών μπορεί να βρίσκεται σε άλλο κράτος, εφόσον υπάρχει στην Ελλάδα υποκατάστημα ή γραφείο ή άλλη εγκατάσταση που αναγνωρίζεται από τη φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα.

• Ο ερευνητής που συμμετέχει σε τεχνοβλαστό μπορεί να αφιερώνει χρόνο από τα καθήκοντά του για την ανάπτυξη της εν λόγω εταιρείας, χωρίς να απαιτείται να λάβει άδεια. Μάλιστα, η συμμετοχή του σε αυτήν ως εταίρου, μέλους της διοίκησης ή επιστημονικού υπεύθυνου συνυπολογίζεται στην υπηρεσιακή του εξέλιξη.

• Οι τεχνοβλαστοί μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων.

• Μεταξύ του ερευνητικού οργανισμού και των ιδρυτών – εταίρων της εταιρείας – τεχνοβλαστού υπογράφεται σύμβαση στην οποία καθορίζεται με σαφήνεια τι θα ισχύει σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Το παραπάνω έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συχνά υπάρχουν αντιπαραθέσεις μεταξύ των ερευνητών και των διοικήσεων των πανεπιστημίων.

• Στον τεχνοβλαστό μπορούν να συμμετέχουν και τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα –εκτός δηλαδή των ερευνητών και του ερευνητικού οργανισμού– είτε από την ίδρυσή του είτε μεταγενέστερα με απόκτηση εταιρικών μεριδίων ή με συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

• Οταν οι τρίτοι εταίροι είναι εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών ή άλλου τύπου εταιρείες με αποκλειστικό αντικείμενο τις επιχειρηματικές συμμετοχές, πριν από την απόκτηση της συμμετοχής τους στην εταιρεία, συνάπτεται σύμβαση με τους λοιπούς εταίρους του τεχνοβλαστού, μέσω της οποίας μπορεί να ορίζονται τυχόν περιορισμοί στη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε τρίτους, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αρνησικυρίας, τα δικαιώματα του επενδυτή και των λοιπών εταίρων σε περίπτωση εξαγοράς ή λύσης της εταιρείας.

• Ο τεχνοβλαστός μπορεί να εκδίδει εταιρικές ομολογίες για τη χρηματοδότησή του, οι οποίες μπορεί να είναι και μετατρέψιμες.

• Οι ερευνητικοί οργανισμοί μπορούν να κρατούν ποσοστό έως 0,5% από τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από τον τακτικό προϋπολογισμό για να διαθέσουν τα χρήματα αυτά ως κεφάλαιο σποράς σε τεχνοβλαστούς.