ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: «Point System» για τα επενδυτικά σχέδια

Με ποια κριτήρια θα επιλέγονται και πόσο θα χρηματο-δοτούνται. Καθοριστικός ο ρόλος των ανεξάρτητων πιστοποιημένων ελεγκτών

Ταμείο Ανάκαμψης: «Point System» για τα επενδυτικά σχέδια

Δάνεια διάρκειας 8-12 ετών, κατά κανόνα με χαμηλά επιτόκια, συνολικού ύψους 12,7 δισ. ευρώ, θα ξεκινήσουν να δίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κείμενο για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των σχετικών επενδύσεων, που αναρτάται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Κατ’ εξαίρεση, ανάλογα με τη φύση της επένδυσης, παρέχεται η δυνατότητα δανείων ελάχιστης διάρκειας 3 ετών και μέγιστης 15 ετών.

Τα δάνεια θα καλύπτουν από 30% έως 50% του κόστους του επιχειρηματικού σχεδίου, με την ιδιωτική συμμετοχή να είναι τουλάχιστον 20% και τη δανειοδότηση από το τραπεζικό ίδρυμα τουλάχιστον 30%. Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος πιστοποιημένων ανεξάρτητων ελεγκτών, οι οποίοι θα αξιολογούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων. Οι ελεγκτές θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις τράπεζες, οι οποίες θα αξιολογούν τη δυνατότητα δανειοδότησης με τραπεζικούς όρους.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές θα αξιολογούν την επένδυση με βάση 5 κριτήρια που ορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης (πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη, ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και εξωστρέφεια), αλλά και με βάση το κριτήριο της συμμόρφωσης με την Αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης. Επίσης, θα υπολογίζουν τη συνεισφορά τους στους πράσινους και ψηφιακούς στόχους. Τέλος, θα αποφαίνονται αν είναι επιλέξιμη η επένδυση, στον βαθμό που δεν αφορά μία από τις αποκλειόμενες δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό, τυχερά παιχνίδια, εμπόριο του σεξ, πειράματα με ζώα, δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων, χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και δραστηριότητες τραπεζικών ιδρυμάτων, πυρηνικούς σταθμούς, στερεά ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, υγειονομική ταφή αποβλήτων.

Οι αξιολογητές θα εγγράφονται σε μητρώο πιστοποιημένων ανεξάρτητων ελεγκτών του υπουργείου Οικονομικών και θα συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης που θα υποβάλλουν στην τράπεζα και στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι τράπεζες θα παραδίδουν στους αξιολογητές την προέγκριση του επενδυτικού σχεδίου, με αναφορά στο συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα, περιλαμβανομένης και της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή, καθώς και πρόσφατη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης και των εξασφαλίσεων του επενδυτή από το τραπεζικό ίδρυμα. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά για τον καθορισμό του επιτοκίου δανεισμού της επιχείρησης.

Η ακριβής συμμετοχή (μεταξύ 30% και 50%) του Ταμείου Ανάκαμψης στη χρηματοδότηση της επένδυσης εξαρτάται από τον βαθμό ανταπόκρισης της τελευταίας στα 5 κριτήρια επιλεξιμότητας. Ετσι, αν η συνεισφορά της εν λόγω επένδυσης π.χ. στους πράσινους στόχους, είναι 40%, τότε το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτήσει το 30% της επένδυσης, αν είναι  70%, το Ταμείο θα καλύπτει το 40% της επένδυσης και αν πρόκειται για 100% πράσινη επένδυση, το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης θα φτάνει το 50% της επένδυσης. Αντίστοιχα κλιμακώνεται η συμμετοχή στις επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και έρευνας και ανάπτυξης. Στα επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου Ανάκαμψης θα φτάνει το 30% για υφιστάμενες συνεργασίες και το 40% για νέες συνεργασίες και εξαγορές και συγχωνεύσεις. Για τα επενδυτικά σχέδια εξωστρέφειας, η συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης κλιμακώνεται μεταξύ 30% και 50% της επένδυσης, ανάλογα με τον βαθμό εξωστρέφειας, με ελάχιστο ποσοστό εξαγωγών το 20% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 28.9.21 και στη συνέχεια μέχρι τις 30.9.21 θα ακολουθήσει σχετική υπουργική απόφαση του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη για τη θέσπισή τους.