ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις: 10 εκατ. για μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Επιδοτήσεις: 10 εκατ. για μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας έχει ανακοινωθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο Μέτρο 3.4.4 – «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε. Π. Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020. Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) της πρόσκλησης για το Μέτρο 3.4.4 ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, επ’ ευκαιρία της παράτασης, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, αίτηση για ενίσχυση στη συγκεκριμένη πρόσκληση μπορούν να υποβάλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών, καθώς και επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜμΕ.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε δικαιούχους: (i) των οποίων μπορούν να καταδειχθούν η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα, (ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή, (iii) που δεν έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από εθνικό ή κοινοτικό πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης, (iv) των οποίων οι επιχειρήσεις διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, τα έργα που θα ενταχθούν στο συγκεκριμένο μέτρο θα πρέπει να αφορούν σε:

– Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

– Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

– Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

– Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

– Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

– Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Οι ανωτέρω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ενεργειών:

Α. Ιδρυση νέων μονάδων μεταποίησης.

Β. Μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Γ. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.

Κάθε υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά την υλοποίηση μιας εκ των ανωτέρω ενεργειών, με εξαίρεση τις ενέργειες Β και Γ οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού.

Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει: τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, την κονσερβοποίηση, την κατάψυξη, το κάπνισμα, το αλάτισμα, το μαγείρεμα, τη διατήρηση σε ξίδι, την αποξήρανση, ή την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 4.000.000 ευρώ, ενώ ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο – ημερομηνία εξόφλησης τελευταίου τιμολογίου δαπανών) ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2023, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου καθώς και τη χωροθέτηση των πράξεων, δηλαδή αν υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά», οπότε και λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες (στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται: τα νησιά των Περιφερειών Βορείου & Νοτίου Αιγαίου, η Σαμοθράκη, η Θάσος, οι Βόρειες Σποράδες, η Σκύρος, η Σκυροπούλα, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα, οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι, οι Στροφάδες, η Σαπιέντζα, η Σχίζα, οι Εχινάδες).

Συγκεκριμένα, για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 85% ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης του έργου, για οργανώσεις αλιέων ή άλλους συλλογικούς δικαιούχους από 60% έως 85%, ενώ για οργανώσεις/ενώσεις παραγωγών ή διακλαδικές οργανώσεις από 75% έως 85%.

Τέλος, πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο ενισχύονται σε ποσοστό 100%.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 29η.2.2020 και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τότε και μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τους.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση   

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς δικαιούχους έως 30.11.2021.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.