ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις: Παράταση στις προτάσεις για επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

Τα βασικά στοιχεία για τα δύο μέτρα που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Επιδοτήσεις: Παράταση στις προτάσεις για επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας έχει ανακοινωθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στα μέτρα: α) 3.2.2 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» και β) 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια – Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Πρόκειται για την 3η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020.

Σήμερα, επ’ ευκαιρία της παράτασης, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της 3ης πρόσκλησης για το μέτρο 3.2.2 ανέρχεται σε 9,8 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε:

Παραγωγικότητα: αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.

Διαφοροποίηση: αφορά τη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.

Εκσυγχρονισμό: αφορά τον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στον κλάδο.

Υγεία των ζώων: αφορά τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.  

Ποιότητα των προϊόντων: αφορά επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

Αποκατάσταση: αφορά την αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.

Συμπληρωματικές δραστηριότητες: αφορά τη διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της 3ης πρόσκλησης για το μέτρο 4.2.4 ανέρχεται σε 200.000 ευρώ περίπου, ενώ οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε:

• Επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

• Επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, δικαιούχοι ενίσχυσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς αυτοδιοίκησης και λοιπές οργανώσεις, που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους:

– Είναι επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας.

Τα βασικά στοιχεία για τα δύο μέτρα που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

– Εχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση πράξης.

– Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος της.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών.

Ειδικότερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) έχουν προτεραιότητα καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης. Επιπλέον, τα έργα που υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες (στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται: τα νησιά των Περιφερειών Βορείου & Νοτίου Αιγαίου, η Σαμοθράκη, η Θάσος, οι Βόρειες Σποράδες, η Σκύρος, η Σκυροπούλα, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα, οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαρθάκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι, οι Στροφάδες, η Σαπιέντζα, η Σχίζα, οι Εχινάδες).

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι στόχοι των μέτρων θα επιτευχθούν με ενέργειες όπως:

• Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών.

•Εκσυγχρονισμό ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών.

•Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.

• Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.

• Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.

• Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να κυμαίνεται από 20.000€ έως 3.000.000€, ενώ ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο – ημερομηνία εξόφλησης τελευταίου τιμολογίου δαπανών) ορίζεται η 30ή Ιουνίου 2023, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Και τα δύο μέτρα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που κυμαίνεται, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, την περιοχή υλοποίησης του έργου καθώς και την κατηγορία του δικαιούχου, από 30% έως 85% για ιδιώτες και οργανώσεις παραγωγών/συλλογικούς φορείς.

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από 29.2.2020.

​​​​​​Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση:

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 30.11.2021.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.