ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Προχωράει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 240 εκατ.

Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 240 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Attica Bank, ορίζοντας ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης την προσεχή Δευτέρα 22 Νοεμβρίου.

Attica Bank: Προχωράει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 240 εκατ.

Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 240 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Attica Bank, ορίζοντας ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης την προσεχή Δευτέρα 22 Νοεμβρίου.

Η ΑΜΚ θα γίνει με την έκδοση έως 1.200.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η κάθε μία και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, οι οποίοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στην αύξηση με αναλογία 49,5265161872259 νέες για κάθε μία παλαιά μετοχή της τράπεζας. Συγκεκριμένα, δικαίωμα προτίμησης στην ΑΜΚ θα έχουν:

i) Ολοι οι μέτοχοι της τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων κατά την ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά τον χρόνο άσκησής τους.

ii) Οσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε η προσεχής Δευτέρα 22 Νοεμβρίου.

Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι η 25η Νοεμβρίου, ενώ ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η 3η Δεκεμβρίου και ως ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 8η Δεκεμβρίου 2021.

Η τράπεζα μέσω του ΤΧΣ που είναι ο βασικός μέτοχος με ποσοστό 68,2% βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τα επενδυτικά κεφάλαια Ellington και Bain για τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ και το ακριβές ύψος της συμμετοχής –εφόσον οι συζητήσεις ευοδωθούν– θα προσδιοριστεί στο πλαίσιο της αύξησης. Σε κάθε περίπτωση, το Ταμείο έχει δεσμευθεί ότι θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ έως το ποσοστό του, ασκώντας τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές που διαθέτει, δηλαδή 16.533.102 κοινές μετοχές. Εφόσον ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων του το Ταμείο θα μπει στην αύξηση με 163 εκατ. ευρώ, που έχει τεθεί ως το ανώτατο όριο στήριξης της ΑΜΚ.

Εκτός από το ΤΧΣ, τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στην αύξηση έως του ποσοστού που διαθέτουν έχουν αναλάβει οι δύο επόμενοι βασικοί μέτοχοι, δηλαδή το ΤΜΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, το Ταμείο των Μηχανικών, που θεωρείται ιδιώτης μέτοχος και ελέγχει ποσοστό 14,7% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, δεσμεύεται να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούν από το σύνολο των 3.561.102 κοινών μετοχών που διαθέτει σήμερα. Αντίστοιχα ο ΕΦΚΑ, που είναι ΝΠΔΔ, κατέχοντας άμεσα 2.485.563 μετοχές της τράπεζας, που αντιστοιχούν σε 10,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, έχει δεσμευθεί αφενός να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που του αντιστοιχούν και αφετέρου να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της αύξησης. Στο ενημερωτικό αναφέρεται ότι σε περίπτωση που στην αύξηση δεν συμμετάσχουν οι λοιποί μέτοχοι και η αύξηση δεν καλυφθεί, το ποσοστό του ΤΧΣ ενδέχεται να φτάσει στο 73,1%, σενάριο που δεν θεωρείται πάντως πιθανό.

Στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων προκειμένου ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) να ανέλθει στο 11% περίπου (pro forma) και να αποκατασταθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, μετά την υποχώρηση του δείκτη στο 3% περίπου λόγω των ζημιών που υπέστη για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της.