Επίδομα μητρότητας: Ηλεκτρονικά η αίτηση

Επίδομα μητρότητας: Ηλεκτρονικά η αίτηση

Ηλεκτρονικά, μέσω της νέας ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης, gov.gr, θα υποβάλλονται πλέον οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) από τον ΕΦΚΑ.

1' 40" χρόνος ανάγνωσης

Ηλεκτρονικά, μέσω της νέας ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης, gov.gr, θα υποβάλλονται πλέον οι αιτήσεις για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) από τον ΕΦΚΑ. Κοινή Απόφαση των υπουργών Εργασίας, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζει τη νέα διαδικασία, που περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

• Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. o μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός των Δημόσιων Δομών Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή ο συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός, καθώς και ο ιδιώτης μαιευτήρας γυναικολόγος ιατρός, ο οποίος είναι πιστοποιημένος με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, βεβαιώνουν ηλεκτρονικά την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Προσοχή: Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη από αυτή που είχε αρχικά πιθανολογηθεί και η καθυστέρηση είναι πέραν των δέκα ημερών, απαιτείται και η γνωμάτευση της αρμόδιας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.

• Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων γυναικών του e-ΕΦΚΑ υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ μηνών από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

• Για τη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας, ο εργοδότης καταχωρίζει ηλεκτρονικά την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αποχής της ασφαλισμένης από την εργασία της.

Υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ μηνών από την ημερομηνία γέννησης του παιδιού.

• Η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση, η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής, όπου απαιτείται, και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται μέσω διασύνδεσης του e-ΕΦΚΑ με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Μητρώο Πολιτών.

• Για τη χορήγηση του ειδικού επιδόματος μητρότητας στις περιπτώσεις απαλλαγής από την εργασία, υποβάλλεται διαζευκτικά:

α) Βεβαίωση ιατρού εργασίας, με την οποία να βεβαιώνεται ότι λόγω των συνθηκών ασφάλειας παραμονής στην εργασία η εγκυμονούσα διατρέχει κίνδυνο για την υγεία της ίδιας και του εμβρύου και πρέπει να απέχει από την εργασία.

β) Βεβαίωση παιδιάτρου πιστοποιημένου στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, από την οποία να προκύπτει ότι η εργαζόμενη ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ γαλουχεί.

γ) Βεβαίωση του εργοδότη για την εκτίμηση του κινδύνου, από την οποία να προκύπτουν οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι, και υπεύθυνη δήλωσή του ότι η αλλαγή θέσης εργασίας είναι τεχνικά και αντικειμενικά αδύνατη.