ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γονικές παροχές σε 15 λεπτά μέσω του myProperty

Ανοιξε χθες η ψηφιακή πλατφόρμα – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι και πότε χρειάζεται χειρόγραφη δήλωση

Γονικές παροχές σε 15 λεπτά μέσω του myProperty

Ανοιξε χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty, μέσω της οποίας υποβάλλονται ψηφιακά δηλώσεις δωρεάς και γονικής παροχής. Πλέον οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται –στις περισσότερες περιπτώσεις– να μεταβούν στην εφορία, αλλά με λίγα κλικ μπορούν να ολοκληρώσουν γονικές παροχές και δωρεές. Συγκεκριμένα, έως και τρεις μέρες επισκέψεων στην εφορία θα γλιτώσουν οι φορολογούμενοι με την ηλεκτρονική διαδικασία, ενώ, από την άλλη πλευρά, οι εφορίες αποφορτίζονται και κατά μέσο όρο κερδίζουν 30 λεπτά ανά περίπτωση.

Οπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, μια γονική παροχή μπορεί να ολοκληρωθεί σε 15 λεπτά, αλλά ο φορολογούμενος μπορεί να απασχολήσει τον εφοριακό και για διάστημα μεγαλύτερο της 1 ώρας και 30 λεπτών.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι αναγκάζονται να μεταβούν στην εφορία και δεύτερη ή ακόμα και τρίτη φορά, καθώς σχεδόν πάντα λείπει ένα από τα δεκάδες δικαιολογητικά που απαιτούνται. Πλέον οι γονικές παροχές αρχίζουν και τελειώνουν στο γραφείο του συμβολαιογράφου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι για τις ηλεκτρονικές γονικές παροχές:

1. Μέσω της πλατφόρμας myProperty υποβάλλονται οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου που αφορούν:

• Ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (ΑΠΑΑ).  

• Κινητά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους (ενδεικτικά: μετοχές, απαιτήσεις, αξίες, αυτοκίνητα, έργα τέχνης, κ.λπ.).  

• Χρηματικά ποσά προς τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία (σύζυγοι, παιδιά, εγγόνια, παππούδες, γιαγιάδες).

2. Η δήλωση δωρεάς – γονικής παροχής συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.  

3. Η δήλωση  υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet οι οποίοι αποδέχονται το περιεχόμενο και την ακρίβεια των δηλουμένων. Εφόσον ζητείται απαλλαγή πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης γονικής παροχής έχει για το δικαιούχο τέκνο τις συνέπειες της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.   

4. Κατά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς – γονικής παροχής συμπληρώνονται όλα τα πεδία. Με τη δήλωση, εφόσον πρόκειται για ακίνητο, συμπληρώνονται από τον συμβολαιογράφο τα αντίστοιχα κατά περίπτωση φύλλα υπολογισμού για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση, μερίδες ή μερίδια και μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, συμπληρώνονται και επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα έντυπα. Για τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία αναγράφεται η αγοραία αξία αυτών.

5. Σε όλες τις δηλώσεις συμπληρώνονται οι τυχόν απαλλαγές, εκπτώσεις ή μειώσεις, αναγράφονται οι προγενέστερες δωρεές ή γονικές παροχές, εφόσον υπάρχουν, και συνυποβάλλονται τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά.

6. Με την υποβολή της δήλωσης δωρεάς – γονικής παροχής εκδίδεται αμέσως η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο σε φόρο και η ταυτότητα οφειλής.   

7. Μετά τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία αυτού και να το επισυνάψει στην ηλεκτρονική εφαρμογή εντός 15 εργάσιμων ημερών.

8. Εάν ο φόρος είναι καταβλητέος σε δόσεις και καταβληθεί ολόκληρος μέσα στην προθεσμία της πρώτης διμηνιαίας δόσης, παρέχεται έκπτωση κατά 5%.

Εως και 3 ημέρες επισκέψεων στην εφορία γλιτώνουν οι ενδιαφερόμενοι.

9. Η  αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης δωρεάς – γονικής παροχής και ελέγχει την ακρίβεια των δηλουμένων και τη συνδρομή των προϋποθέσεων απαλλαγής μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος καλείται για την υποβολή των επιπλέον ζητουμένων δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών.

10. Δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στις ΔΟΥ για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού του φόρου και δεν έχει συνταχθεί το συμβολαιογραφικό έγγραφο, διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ χωρίς να απαιτείται η εκ νέου ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω της εφαρμογής myProperty. Εφόσον οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν να τις υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τότε υποχρεούνται να ανακαλέσουν τις χειρόγραφες δηλώσεις.

Οι εξαιρέσεις

Σε αρκετές περιπτώσεις πρέπει να υποβληθεί χειρόγραφη δήλωση, κάτι που σημαίνει ότι ο φορολογούμενος πρέπει να μεταβεί στην εφορία. Ειδικότερα, χειρόγραφα πρέπει να υποβληθούν:

– Δηλώσεις που αφορούν οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιβολής φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής για κτήση ακινήτων ή κινητών, αξιών, χρηματικών ποσών κ.λπ., για τις οποίες συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

– Εκπρόθεσμες ή τροποποιητικές δηλώσεις.

– Δηλώσεις με αίτημα αναβολής φορολογίας.

– Δηλώσεις που υποβάλλονται για τη σύνταξη συμβολαίου δωρεάς αιτία θανάτου, καθώς και για τη διόρθωση ή επανάληψη συμβολαίου.

– Δηλώσεις που αφορούν ακίνητα εκτός ΑΠΑΑ.

– Δηλώσεις με αντικείμενο κινητά κάθε είδους ή μετρητά, για τα οποία ο φορολογούμενος παρέχει ασφάλεια ή εγγυητική επιστολή τράπεζας, προκειμένου να βεβαιωθεί ο φόρος σε δόσεις.

– Δηλώσεις με αντικείμενο χρηματικά ποσά προς τους δικαιούχους της Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.

– Δηλώσεις με αντικείμενο χρηματικά ποσά προς δικαιούχους της Α΄ κατηγορίας, όταν ο φόρος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή 10%.

– Δηλώσεις δωρεάς ακινήτου σε εκτέλεση προσυμφώνου με αυτοσύμβαση.

– Δηλώσεις που υποβάλλονται μονομερώς από τον δωρεοδόχο.

– Δηλώσεις δωρεάς επικαρπίας, η οποία περιέρχεται στον ψιλό κύριο που έχει ήδη υπαχθεί σε φόρο για την ψιλή κυριότητα και αποκτά και την επικαρπία, για την οποία υπόκειται σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους κυριότητας, υποβάλλονται σε έντυπη μορφή.

– Δηλώσεις σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας.